Risken för granbarkborreskador är mindre än under de senaste åren | Skogscentralen

Risken för granbarkborreskador är mindre än under de senaste åren

Granbarkborrens svärmning väntas i sommar vara mindre eller högst på samma nivå som förut. Den svala och regniga sommaren 2016 gynnade inte barkborrens förökning och stammen har sannolikt minskat. Vårens värmeförhållanden avgör svärmningens tidpunkt och omfattning.

Granbarkborren som orsakar skogsskador led av den svala och regniga sommaren i fjol. Barkborrarna kunde inte producera två generationer under sommaren och det är därför sannolikt att stammens storlek har minskat och att svärmningen i år är mindre än under fjolåret.

Barkborren börjar svärma när temperaturen i skogens bottenvegetation stiger till närmare +20 grader. Vårens värmeförhållanden avgör när svärmningen inträffar och hur omfattande den är.

Obarkat virke bort före sommaren

Finlands skogscentral har redan under några år tillsammans med Naturresursinstitutet kartlagt mängden granbarkborrar i södra och mellersta Finlands skogar. Under de senaste åren har barkborrestammen varit stor och de har dödat mycket granar. Det typiska är att träden dör i grupper om 4–40 granar. Träden blir bruna och barren faller av på hösten.

- Skaderisken kan effektivt minskas genom att obarkat granvirke som lämpar sig som förökningsplats för barkborrarna transporteras bort från skogen innan den utsatta tiden i mitten av sommaren, säger Yrjö Niskanen, beredskapschef vid Finlands skogscentral.

Om det finns mer än tio kubikmeter per hektar skadade granar i skogen måste andelen som överskrider gränsen enligt skogsskadelagen transporteras bort. Om det finns rikligt med barkborrar lönar det sig att föra bort också mindre virkesmängder än så från skogen.

Döda träd som redan tappat barken kan stå kvar eftersom stammen inte minskar av att de förs bort. Däremot lever granbarkborrens naturliga fiender i de här träden. Den döda veden har också en viktig betydelse för naturens biologiska mångfald.

Skogsägare informeras om riskobjekt

Finlands skogscentral skickar brev till skogsägare om objekt som är speciellt utsatta för granbarkborrens angrepp. Skogsägare uppmuntras fästa uppmärksamhet vid eventuella barkborreskador i skogen. Riskobjekten har markerats på kartan som bifogats till brevet. I år skickas en femtedel mindre brev än i fjol. Det beror delvis på att metoden som används för att analysera riskobjekten har förändrats. I den nya analysen har man noggrannare än förut beaktat väderstrecket som granbeståndets kant vetter mot.

Riskobjekten har kartlagts med hjälp av Skogscentralens geografiska information. Utsatta för granbarkborrens angrepp är äldre granbestånd på områden där barkborrestammen är stor och där det tidigare förekommit stormskador eller granbarkborreskador. Dessutom är granar som växer vid kanten av ett bestånd och därför utsätts för sol och vind speciellt utsatta. Riskobjekten syns också i Skogscentralens e-tjänst.

Mer information ger:
Yrjö Niskanen
beredskapschef
Finlands skogscentral
tfn 0400 653 863
yrjo.niskanen(at)skogscentralen.fi

.