Projektsökningen för vård av skogsnaturen öppnas  | Skogscentralen

Projektsökningen för vård av skogsnaturen öppnas 

Den 25 maj öppnar Skogscentralen årets andra ansökningsrunda för naturvårdsprojekt enligt lagen om finansiering av hållbart skogsbruk. Nu söker vi aktörer för att vårda och restaurera vattendrag och vårda lundar.

Skogscentralen har berett naturvårdsprojekten och söker nu kunniga aktörer som kan ta helhetsansvaret för att planera och verkställa dem. 

När projektansökningen öppnats lämnar aktörerna in sina ansökningar till Skogscentralen. Ansökningarna poängsätts och verkställarna väljs enligt poängen. Som grund för poängsättningen används pris- och kvalitetskriterier som är enhetliga i hela landet. 

Om inga tillräckligt bra ansökningar kommer in kan ansökningstiden förlängas, men man kan också besluta att inte verkställa ett projekt. Den aktör som valts ansöker själv om Kemera-finansiering för projektet. 

Skogscentralen har kommit överens med markägarna om tillstånd för naturvårdsarbetena. Skogscentralen övervakar projektet och ger råd i naturvården om det behövs. 

Vattenvård- och restaureringsprojekt finns att söka 

Objekt som är av viktiga för skogsnaturens mångfald och miljövården har valts till projektansökningen. Nu söker vi verkställare till åtta naturvårdsprojekt på olika håll i Finland. 

I årets andra projektsökning söker vi verkställare till sju vattenvårds- och restaureringsprojekt i Södra Savolax, Mellersta Österbotten, Österbotten, Norra Karelen, Norra Savolax och Norra Österbotten. 

I vattenvårds- och restaureringsprojekten planerar och verkställer man olika vattenvårdsåtgärder och -konstruktioner och restaurerar livsmiljöer vid småvatten och kärr.  

Dessutom söker vi verkställare till vård av lundskog i Egentliga Tavastland och Päijänne-Tavastland. 

Projektsökningen börjar 25.5.2020. Närmare information om varje projekt publiceras inom de närmaste två veckorna på Skogscentralens webbplats.  

Ansökningstiden varierar mellan de olika projekten, men den är vanligtvis tre till fyra veckor. 

Vi öppnar naturvårdsprojekt för ansökan tre gånger per år. Det finns statligt Kemera-stöd att söka för naturvårdsprojekten. Stödet beviljas för vattenvårdsarbeten, hyggesbränning som främjar den biologiska mångfalden och restaurering av värdefulla livsmiljöer. 

Mer information: 

Riikka Salomaa  
expert på naturvård 
Finlands skogscentral  
tfn 040 7758 253 
riikka.salomaa(at)metsakeskus.fi  

Jarkko Partanen  
chef för finansiering och granskning 
Finlands skogscentral  
tfn 050 3368 860  
jarkko.partanen(at)metsakeskus.fi

.