Projektsökningen för vård av skogsnaturen inleds | Skogscentralen

Projektsökningen för vård av skogsnaturen inleds

Den 12 oktober 2020 öppnar Skogscentralen årets tredje ansökningsrunda för naturvårdsprojekt enligt lagen om finansiering av hållbart skogsbruk. Nu söker vi verkställare till hyggesbränningar som främjar den biologiska mångfalden, vård och återställande av vattendrag och vård av lundlivsmiljöer.

Skogscentralen har berett naturvårdsprojekten och söker nu kunniga aktörer som kan ta helhetsansvaret för att planera och verkställa dem. 

När projektansökningen öppnats lämnar aktörerna in sina ansökningar till Skogscentralen. Ansökningarna poängsätts och verkställarna väljs enligt poängen. Som grund för poängsättningen används pris- och kvalitetskriterier som är enhetliga i hela landet.  

Om inga tillräckligt bra ansökningar kommer in kan ansökningstiden förlängas, men man kan också besluta att inte verkställa ett projekt. Den aktör som valts ansöker själv om Kemera-finansiering för projektet.  

Skogscentralen har kommit överens med markägarna om tillstånd för naturvårdsarbetena. Skogscentralen övervakar projektet och ger råd i naturvården om det behövs. 

Naturvårdsbränning, vattenvård och återställande 

Objekt som är av viktiga för skogsnaturens mångfald och miljövården har valts till projektansökningen. Nu söker vi verkställare till 14 naturvårdsprojekt på olika håll i Finland.  

I årets tredje projektsökning söker vi verkställare till nio vattenvårds- och restaureringsprojekt i Södra Karelen, Birkaland, Päijänne-Tavastland, Egentliga Tavastland, Mellersta Finland, Norra Österbotten och Lappland. 

I vattenvårds- och restaureringsprojekten planerar och verkställer man olika vattenvårdsåtgärder och -konstruktioner och återställer småvattens- och kärrlivsmiljöer. 

Dessutom söker vi verkställare till vård av lundlivsmiljöer i Nyland och mångfaldsfrämjande hyggesbränning i Södra Karelen, Nyland, Päijänne-Tavastland och Lappland. 

Projektsökningen börjar 12.10.2020. Närmare information om varje projekt publiceras inom de närmaste två veckorna på Skogscentralens webbplats.

Ansökningstiden varierar mellan de olika projekten, men den är vanligtvis tre till fyra veckor.  

Vi öppnar naturvårdsprojekt för ansökan tre gånger per år. Det finns statligt Kemera-stöd att söka för naturvårdsprojekten. Stödet beviljas för hyggesbränning som främjar den biologiska mångfalden, återställande av värdefulla livsmiljöer och vattenvårds- och restaureringsarbeten. 

Tilläggsinformation:   

Riikka Salomaa  
expert på naturvård  
Finlands skogscentral  
tfn 040 7758 253  
riikka.salomaa(at)metsakeskus.fi  

Jarkko Partanen
chef för finansiering och granskning
Finlands skogscentral 
tfn 050 3368 860  
jarkko.partanen(at)metsakeskus.fi 

.