Plant- och fröpriser kan fastställas hos Skogscentralen | Skogscentralen

Plant- och fröpriser kan fastställas hos Skogscentralen

Finlands skogscentral ber att få priserna på de plantor och frön som används vid Kemera-stödd skogsodling för fastställelse. Om prislistan på odlingsmaterial inte fastställs i förväg kan Skogscentralen begära verifikatkopior på plant- och fröfakturor som bilaga till anmälan om verkställande av Kemera-arbetena.

Kostnaderna för de plantor som används i Kemera-arbeten ersätts i allmänhet enligt betalda fakturor, men för de vanligaste odlingsmaterialen kan en aktörsspecifik prislista fastställas.

Finlands skogscentral ber skogsvårdsföreningar, samfällda skogar och företag som tillhandahåller skogstjänster att lämna in priserna på de plantor och frön som kommer att används för Kemera-stödd skogsförnyelse under innevarande år.

Begäran om fastställande av priserna kan skickas per e-post till adressen kirjaamo(at)metsakeskus.fi.

Synliga priser samt förpacknings- och transportkostnader

Plantornas grundpris exklusive moms samt förpacknings-, transport- och förmedlingskostnader ska framgå av prislistan. Med plantans grundpris avses det verkliga nettopriset som skogsodlaren betalar plantproducenten eller -leverantören.

Förmedlingskostnaderna och kostnaderna för närtransport får vara högst 0,03 euro/planta. Om markägaren själv skaffar plantorna ersätts inga förmedlings- eller närtransportkostnader. Förmedlingsarvoden betalas inte heller för frön och plantor som skaffas för eget bruk i samfällda skogar.

Kostnader för bekämpning av snytbagge ingår i plantkostnaderna. Skogscentralen fastställer inga priser för specialplantor och liknande material. Sådana kan användas endast i specialfall.

Frönas grundpris exklusive moms, eventuella förpacknings- och transportkostnader samt förmedlingsarvodet ska framgå av specifikationen över fröpriser. Förmedlingsarvodet omfattar kostnaderna för fröförmedlingen, distributionen till skogsägarna och förpackningarna. Förmedlingsarvodet får vara högst 20 euro/kg.

Om ingen prislista för odlingsmaterialen har fastställts kan Skogscentralen begära verifikatkopior över betalda plantor och deras priser när aktören lämnar in anmälan om verkställande av Kemera-arbetena.

Mer information:
Sari Alden
expert på projektförvaltning
Finlands skogscentral
tfn 050 460 0005
sari.alden(at)skogscentralen.fi

 

 

.