Ny uppföljningsmetod effektiverar och förbättrar övervakningen av skogslagen | Skogscentralen

Ny uppföljningsmetod effektiverar och förbättrar övervakningen av skogslagen

Skogscentralen deltar i regeringens spetsprojekt med målet att effektivera och förbättra övervakningen av skogslagen. I ett satellitfotograferingsprojekt som är i sitt pilotskede granskas genomförda avverkningar genom förändringsanalys av satellitbilder. Utgående från testresultaten kan man dra slutsatsen att anmälan om användning av skog inte har lämnats in för alla avverkningsobjekt. De här skillnaderna mellan satellitbilderna och inlämnade anmälningar om användning av skog granskas nu i fält.

Skogscentralen har fått tillgång till de första satellitbilderna av avverkningar som har genomförts mellan hösten 2015 och hösten 2016. Med den nya fotograferingstekniken kan man på relativt pålitligt sätt se verkställda förnyelseavverkningar. Skogscentralen testar den nya satellitmetoden för uppföljning av avverkningar inom ramen för regeringens spetsprojekt Skogsdata och elektroniska tjänster. Också Teknologiska forskningscentralen VTT, Satellio, Naturresursinstitutet Luke och Finlands miljöcentral Syke deltar i satellituppföljningen.

Utgående från jämförelser av satellitbilder och de anmälningar om användning av skog som anlänt till Skogscentralen ser det ut som om den lagstadgade anmälan inte har lämnats in för alla avverkningar. Skogscentralen utreder just nu om satellitbilderna stämmer och varför anmälningarna inte har lämnats in.

Satellitbilder över fyra provytor visade över 150 objekt där avverkning har gjorts men där anmälan om användning av skog inte har lämnats in. Antalet objekt kan minska eftersom till exempel moln kan påverka satellitbilderna så att det uppstår en feltolkning. Objekten måste därför granskas i fält. En del av objekten finns också i planlagda tätorter där en anmälan om användning av skog inte förutsätts.

De preliminära resultaten tyder på att det på två objekt har avverkats sådan särskilt viktig livsmiljö som avses i skogslagen.

Orsakerna måste utredas

Skogscentralen utreder varje oklart fall med skogsägaren, dennes representant eller virkesköparen. När orsaken till försummelsen klarnat beslutar Skogscentralen om vilka åtgärder som måste vidtas. Dessutom sammankallar Skogscentralen skogsbranschens aktörer för att planera på vilka sätt handlingssättet måste ändras.

- Aktörernas kvalitetskontroll och egenkontrollsförfarande är i nyckelroll, säger Aki Hostikka, servicechef för finansiering och granskning vid Finlands skogscentral.

De preliminära utredningarna visar att det finns mänskliga och tekniska skäl till att anmälningarna om användning av skog har försummats. Figuren kan till exempel ha placerats på fel plats i anmälan.

Anmälan om användning av skog om beståndsvårdande avverkning, förnyelseavverkning eller avverkning på grund av skogsskada måste göras minst 10 dagar och högst tre år innan avverkningen inleds. Anmälan måste inte göras vid avverkning för hushållsbehov, om avverkningen gäller ett bestånd som är litet till storleken eller om avverkningen är småskalig och gäller kantzoner eller linjer, förutsatt att avverkningen inte gäller en särskilt viktig livsmiljö. Totalt mottar Skogscentralen årligen kring 110 000 anmälningar om användning av skog.

Mer information ger:
Anna Rakemaa
skogsdirektör
Finlands skogscentral
tfn 040 352 9080
anna.rakemaa(at)skogscentralen.fi

Aki Hostikka
servicechef för finansiering och granskning
Finlands skogscentral
tfn 050 406 89 87
aki.hostikka(at)skogscentralen.fi
 

.