Naturvårdsprojektens ansökningstid börjar | Skogscentralen

Naturvårdsprojektens ansökningstid börjar

Den 19 maj 2017 öppnar Skogscentralen den första ansökningsomgången för projekt för vård av skogsnaturen enligt lagen om hållbart skogsbruk. Naturvårdsprojekt kan innefatta till exempel iståndsättning av livsmiljöer eller vattenvårdsåtgärder.

Skogscentralen har berett projekten, och söker aktörer som är kunniga i naturvård som kan ta helhetsansvaret för åtgärdsplaneringen och verkställandet av naturvårdsarbetena.

Ansökningen framskrider så, att när projektet är utlyst lämnar aktörerna in sina ansökningar till Skogscentralen. Ansökningarna poängsätts och verkställarna väljs på ett projektutlysningsmöte. Som grund för poängsättningen används pris- och kvalitetskriterier som är de samma i hela landet.

Ansökningsomgången kan fortsätta, men man kan också besluta att inte verkställa ett projekt om godtagbara ansökningar inte lämnats in. Den aktör som valts att verkställa projektet ansöker om Kemera-finansiering för det.

Skogscentralen förhandlar med markägarna om tillstånd för projekten och övervakar verkställandet och ger vid behov råd åt aktören om naturvården.

Största delen är vattenvårdsarbete

De projekt som ingår i ansökningsrundan är valda med tanke på att de ska vara viktiga för mångfalden i skogsnaturen och miljövården. Mängden projekt är det samma som år 2016.

I vårens ansökningsomgång (19.5–2.6.2017) ingår tio naturvårdsprojekt varav nio går ut på att förbättra vattenvården i skogsbruket och ett på att vårda livsmiljö. I höstens omgång (22.9–6.10.2017) går det att söka fjorton projekt varav största delen är vattenvårdsprojekt.

Den ansökningsomgång som inleds nu avslutas separat för de olika projekten, men i allmänhet är ansökningstiden 3–4 veckor. De projekt som kan sökas och tilläggsuppgifter om ansökningsprocessen finns på Skogscentralens webbsida (på finska) från och med 19.5.


Mer information ger:

Matti Seppälä
ledande expert på naturvård
Finlands skogscentral
tfn 050 3140 378
matti.seppala(at)skogscentralen.fi

Jarkko Partanen
chef för finansiering och granskning
Finlands skogscentral
tfn 050 3368 860
jarkko.partanen(at)skogscentralen.fi

.