Naturvärden beaktas ganska bra i avverkningarna | Skogscentralen

Naturvärden beaktas ganska bra i avverkningarna

Finlands skogscentral följer årligen upp kvaliteten på naturvården med hjälp av granskningar i privatskogar. Granskningsresultaten från år 2018 visar att avverkningarna och skogsförnyelserna hade genomförts utmärkt eller bra med hänsyn till naturvården på 84 procent av de granskade objekten.

Under fjolåret granskade Skogscentralen kvaliteten på naturvården på 415 avverkade figurer med en total areal på 1374 hektar. Genom riktat urval valdes 95 figurer där man kände till att det fanns betydande naturvärden.

På 84 procent av de granskade objekten hade avverkningarna och skogsförnyelserna genomförts utmärkt eller bra med hänsyn till naturvården. Naturvårdsmässigt gavs vitsordet nöjaktigt för 15 procent av projekten. På en procent av de granskade objekten bedömdes åtgärdskedjan som svag. Även om naturvårdskvaliteten i privatskogarna har varit på en bra nivå under 2000-talet har andelen objekt där naturvården bedöms som utmärkt minskat konstant sedan 2005.

Vid granskningarna observerades att 98 procent av de särskilt värdefulla naturobjekten var oförändrade eller nästan oförändrade efter avverkningarna.

Liksom föregående år gällde de flesta observerade bristerna hur omedelbara omgivningar kring små vattendrag hade beaktats vid arbetena. I framtiden krävs noggrannare planering av stämplingsposterna för att bättre kunna ta de här objekten i beaktande. Den öppet tillgängliga skogliga informationen på MinSkog.fi-webbplatsen  kan vara till hjälp i planeringen.

Antalet naturvårdsträd överskrider rekommendationen

Vid avverkningar i privatskogar hade en större mängd naturvårdsträd än rekommenderat lämnats kvar.

Vid de slutavverkningar som granskades år 2018 hade i medeltal 15,8 stammar bevarats per hektar, då rekommendationen är minst 10 stammar per hektar. Över 85 procent av naturvårdsträden var levande träd.

Barr- och lövträd med en diameter på mer än 20 centimeter är de viktigaste naturvårdsträden. På de granskade objekten var 40 procent av naturvårdsträden sådana träd och de utgjorde 81 procent av naturvårdsbeståndets totala volym.

Mängden grova naturvårdsträd ökade något jämfört med år 2017 men fortfarande lämnas en hel del träd med liten diameter kvar.

- Större uppmärksamhet bör fästas vid valet av naturvårdsträd och deras läge. Helst ska de vara grova barr- eller lövträd och underväxten ska också lämnas kvar. Det är bra att koncentrera naturvårdsträden till grupper nära naturobjekt, säger Riitta Raatikainen, ledande expert på naturvård vid Finlands skogscentral.

Det behövs mer utbildning i vattenvård

Vattenvården hade hanterats bra eller utmärkt på största delen av de figurer där man hade tagit ut gagnvirke och energived. Vid markberedning hade man däremot tagit sämre hänsyn till vattenvården jämfört med föregående år.

De största bristerna handlade om för smala skyddszoner, djupa spår efter maskiner och bristande vattenvård i anslutning till drivning och markberedning. Det är viktigt att sörja för vattenvården och därigenom undvika att sediment spolas ut från avverknings- och förnyelseytorna till vattendragen.

- När det gäller vattenvård i samband med skogsförnyelse behövs mer utbildning för skogsfackmännen så de kan välja vattenvårdsåtgärder, utnyttja geodata och till exempel känna igen områden känsliga för erosion bättre. Även om vattenvården har förbättrats under de senaste åren så används fortfarande ofta ineffektiva metoder på förnyelseområden, säger Jarkko Partanen, chef för finansiering och granskning vid Skogscentralen.

Skogscentralens granskning av naturvården utgår från rekommendationerna om naturvård. Vid granskningarna samlas information bland annat om förekomsten och bevarandet av värdefulla naturobjekt, antalet och arten av naturvårdsträd som bevarats med tanke på mångfalden, kvaliteten på vattenvården och landskapsvården samt kostnaderna för naturvården. Skogscentralen skickar respons på granskningarna till de som genomfört och planerat avverkningarna samt till markägarna.

Rapporten över granskningen av kvaliteten på naturvården 2018 kan läsas på finska på Skogscentralens webbsida.

Mer information:
Riitta Raatikainen
ledande expert på naturvård
Finlands skogscentral
tfn 050 314 0440
riitta.raatikainen(at)skogscentralen.fi

Jarkko Partanen
chef för finansiering och granskning
Finlands skogscentral
tfn 050 336 8860
jarkko.partanen(at)skogscentralen.fi

.