Nästan 50 miljoner euro betalades i Kemera-stöd för virkesproduktion | Skogscentralen

Nästan 50 miljoner euro betalades i Kemera-stöd för virkesproduktion

År 2019 betalade Finlands skogscentral 49,9 miljoner euro i finansiering för hållbart skogsbruk, vilket var 0,3 miljoner euro mer än under året innan. Staten hade budgeterat 55,9 miljoner euro för Kemera-stöden. Av stödet till virkesproduktionen förblev 6,5 miljoner euro oanvänt. Totalt 5,8 miljoner euro betalades ut i form av stöd för naturvårdsprojekt och i form av miljöstöd.

Största delen av Kemera-stöden, ca 36,2 miljoner euro, användes för vård av ungskog. Arbetsmängden minskade med fem procent jämfört med året innan. Arealen för tidig vård av plantbestånd var ungefär den samma som förut, 35 000 hektar.

Tidig vård av plantbestånd är nödvändigt i alla plantskogar och ska utföras ungefär fem år efter att plantbeståndet anlagts. Det uppkommer årligen cirka 100 000 hektar ny plantskog i de privatägda skogarna.

En dryg tredjedel av den tidiga vården av plantbestånd som hade behövt göras har under de senaste åren utförts med Kemera-stöd. Mängden Kemera-stödd  tidig vård av plantbestånd varierar mellan landskapen, från 20 procent till 70 procent.

- För att få upp arbetsmängderna till 70 procent borde vi höja stödmedlen med cirka fem miljoner euro, alltså lika mycket som vi har sparat under de senaste åren. Att öka arbetsmängderna vore bra kundservice av skogsbranschens aktörer, säger expert på projektförvaltning Yrjö Niskanen vid Finlands skogscentral.

Tillväxt på skogsvägarna, lika mycket vård av torvmarksskog

Skogsvägsarbeten utfördes med Kemera-stöd på cirka tusen kilometer, vilket är 60 procent mindre än året innan. Cirka 7 miljoner euro användes för skogsvägsarbeten. Nya vägprojekt planerades för 5,5 miljoner euro. Torvmarksskogar vårdades på 26 000 hektar, vilket är fyra procent mindre än under året innan. 

- Skogsvägsprojekt och vård av torvmarksskog kräver stor yrkeskunskap. Beredningen av projekten kräver långsiktighet och mer personal i planeringen och verkställandet, säger Niskanen.

Nu gäller bara en Kemera-lag

Den så kallade gamla Kemera-lagen upphävdes år 2015 och utbetalningar för projekt som genomfördes inom ramen för den lagen upphörde i slutet av 2019. Stöd för projekt enligt den gamla lagen kan inte längre betalas ut. Från den 1 januari 2020 gäller bara en Kemera-lag och Skogscentralen kan bara betala ut stöd enligt den lagen.

En del utredningar pågår ännu hos Skogscentralen gällande den gamla lagens arbeten. Det här innebär främst utredningar av projekt som har fått stöd men där arbetet inte har slutförts. Skogscentralen utreder om pengarna ska krävas tillbaka för de här projekten.

Miljöstödsavtalen ökar

Förutom för virkesproduktion användes 5 miljoner euro av Kemera-stöden som miljöstöd för vård av skogsnaturen och 0,8 miljoner euro för naturvårdsprojekt. Användningen av miljöstöd ökade med 16 procent från året innan. Stöd används i huvudsak för skydd av objekt som avses i skogslagen och METSO-objekt.

I fjol ingicks 933 miljöstödsavtal för en areal på sammanlagt 2 400 hektar, vilket var lite mindre än under år 2018. Miljöstödsobjekten hade klart tätare bestånd än under året innan, vilket förklarar den ökade stödsumman. De vanligaste föremålen för miljöstödsavtalen utgjordes av frodiga och trädbevuxna platser, som lundar, kärr och omedelbara omgivningar kring småvatten, samt moskogar viktiga för mångfalden.

Antalet aktörer som beredde miljöstödsavtal ökade något. Ungefär 11 procent av avtalen bereddes utanför Skogscentralen.

Genom ett miljöstödsavtal förbinder sig skogsägaren att avhålla sig från avverkningar och skogsvårdsarbeten i en värdefull naturmiljö i 10 år framåt. Som ersättning får skogsägaren miljöstöd. Just nu gäller miljöstödsavtal en areal på ungefär 35 000 hektar.

Kemera-stöd sätter fart på skogsvårdsarbetena

Varje år får cirka 45 000 skogsägare Kemera-stöd. De utför oftast själva vårdarbetena på små och stora plantbestånd. Projekt i torvmarksskogar, vägbyggen och gödslingsprojekt organiseras i regel av skogsproffs.

Skogsägare och av dem befullmäktigade skogsaktörer kan enklast ansöka om Kemera-stöd för tidig vård av plantbestånd och vård av ungskog i tjänsten MinSkog.fi. Kemera-stöd för andra skogsvårdsarbeten kan sökas med blanketter som finns på Skogscentralens webbplats.

- Även i år finns det gott om Kemera-stöd att söka och skogsarbetena väntar på att bli utförda, säger Niskanen från Skogscentralen.

Mer information om den landskapsvisa användningen av Kemera-medel för tidig vård av plantbestånd finns på Finlands skogscentrals webbplats.

Kemera-stödd tidig vård av plantbestånd i relation till behovet.

Mer information:

Kemera-medel för virkesproduktion:

Yrjö Niskanen
expert på projektförvaltning
Finlands skogscentral
tfn 040 065 3863
yrjo.niskanen(at)skogscentralen.fi

Miljöstöd och naturvård:

Jarkko Partanen
chef, finansiering och granskning
Finlands skogscentral
tfn 050 336 8860
jarkko.partanen(at)skogscentralen.fi

.