Mer Kemera-stöd har betalats till skogsägare jämfört med de senaste åren | Skogscentralen

Mer Kemera-stöd har betalats till skogsägare jämfört med de senaste åren

I början av året har 11,9 miljoner euro betalats i Kemera-stöd för skogsvårdsarbeten, vilket är nio procent mer än under motsvarande tid i fjol. Vid utgången av april hade mycket mer stöd betalats särskilt för vård av unga skogar, men däremot minskade stöden för skogsvägar och vård av torvmarksskog med hälften jämfört med året innan. Betalningarna av miljöstöd har mer än fördubblats under början av detta år jämfört med fjolåret.

Under början av året ökade Kemera-stödbetalningarna mest i södra Finland, medan de minskade i norra Finland. I Norra Österbotten minskade betalningarna med en femtedel och i Lappland och Kajanaland med en tredjedel, sammanlagt en miljon euro. I nämnda landskap betalades bara en tredjedel av fjolårets belopp för iståndsättning av skogsvägar och nya vägbyggen. Den snörika vintern gjorde det svårare att utföra vägarbeten. Under tidigare år har man utfört en stor mängd Kemera-arbeten redan i början av året.   

Vi hoppas aktörerna orkar arbeta med denna fråga. Att vägarna är i bra skick är viktigt för virkestransporterna och industrin då klimatförändringen förkortar drivningstiden med vinterkyla och tjäle, särskilt i södra Finland, säger experten på projektförvaltning Yrjö Niskanen vid Finlands skogscentral. 

Användningen av miljöstöd ökar kraftigt 

Under årets första månader betalades livligt med miljöstöd till skogsägare. Vid utgången av april hade betalningarna mer än fördubblats jämfört med motsvarande period i fjol. Inalles betalades cirka 1,57 miljoner euro i miljöstöd under årets första månader. Under tidigare år har beredningen av miljöstödsavtal kommit igång senare, och å andra sidan har det förekommit färre stödbetalningar som på grund av sinade anslag senarelagts från föregående år. 

I år har användningen av medlen för naturvårdsprojekt också ökat jämfört med tidigare år. Fram till utgången av april hade cirka 370 000 euro betalats i stöd för naturvårdsprojekt. 

Rikligt med jobb står till buds i skogarna 

Fram till utgången av april hade nya Kemera-stödansökningar godkänts till ett sammanlagt värde av 19,9 miljoner euro, vilket är över en tredjedel mer än under samma tid i fjol. När det gäller vård av ungskog är ökningen ungefär 6 miljoner euro, medan en minskning på cirka 0,5 miljoner euro kan redovisas för ansökningar om stöd för skogsvägar.   

Det finns massor med arbeten att utföra i skogarna och Kemera-stöden förbättrar lönsamheten i skogsvårdsarbetena. Kemera-medlen gör det möjligt att utföra 14 procent mer skogsarbeten i år jämfört med 2019, uppskattar Niskanen.  

Varje år får cirka 70 000 skogsägare statligt Kemera-stöd. I fjol betalade Skogscentralen ut 49,4 miljoner euro i Kemera-stöd för virkesproduktion och 5,8 miljoner euro för skogsnaturvård, varav 5 miljoner euro var miljöstöd. 

Kemera-stöd kan sökas för tidig vård av plantbestånd, vård av ungskog och hopsamling av klenträd, vård av torvmarksskog, iståndsättning och byggande av skogsvägar samt vitaliseringsgödsling. Stöd beviljas också för naturvårdsarbeten och i form av miljöstöd till skogsägare. 

På Skogscentralens webbasida finns mer information om Kemera-stödbetalningar i olika landskap och per arbetsslag och en jämförelse med 2019

Mer information:  

Skogsvård och Kemera-stöd:  

Yrjö Niskanen
expert på projektförvaltning
tfn 0400 653 863
yrjo.niskanen(at)skogscentralen.fi 

Skogsvägar: 

Mika Nousiainen
ledande expert på skogsvägar
tfn 050 372 6641
mika.nousiainen(at)skogscentralen.fi  

Naturvård och miljöstöd: 

Jarkko Partanen
chef, finansiering och granskning
tfn 050 336 8860
jarkko.partanen(at)skogscentralen.fi

.