Många nya naturvårdsprojekt finns snart att söka | Skogscentralen

Många nya naturvårdsprojekt finns snart att söka

Den 14 oktober öppnar Skogscentralen årets tredje ansökningsrunda för naturvårdsprojekt enligt lagen om finansiering av hållbart skogsbruk. Kemera-stöd delas ut för hyggesbränning, iståndsättning av värdefulla livsmiljöer och för vattenvårdsarbeten.

Skogscentralen har förberett naturvårdsprojekten och efterlyser nu kunniga aktörer som kan ta helhetsansvaret för att planera och verkställa dem.

När ansökningstiden börjat kan aktörerna lämna in sina ansökningar till Skogscentralen. Ansökningarna poängsätts och aktörerna väljs utifrån poängen. I poängsättningen används enhetliga pris- och kvalitetskriterier för hela landet. 

Om inga tillräckligt bra ansökningar kommer in kan ansökningstiden förlängas eller så kan man besluta att inte genomföra ett eller flera av projekten. Den aktör som väljs ansöker själv om Kemera-finansiering för projektet. 

Skogscentralen har kommit överens med markägarna om tillstånd för naturvårdsarbetena. Skogscentralen övervakar också genomförandet av projekten och ger råd i arbetet om det behövs. 

Projekt i många landskap

Till projektansökan för naturvårdsprojekten har vi valt ut objekt med stor betydelse för den biologiska mångfalden och miljövården. Nu letar vi efter aktörer till 24 naturvårdsprojekt i olika delar av landet. 

Hyggesbränningsprojekt som stimulerar biologisk mångfald finns att söka i Lappland, Norra Österbotten, Kajanaland, Norra Karelen, Norra Savolax, Mellersta Finland, Södra Österbotten, Kymmenedalen och Päijänne-Tavastland. 

I Lappland, Norra Karelen, Mellersta Finland och Egentliga Tavastland finns det vattenvårdsprojekt att söka. 

Projekt för restaurering av torvmarks- och småvattenmiljöer planeras i Norra Österbotten, Norra Savolax, Södra Österbotten och Egentliga Tavastland. I Lappland, Norra Österbotten, Norra Savolax och Egentliga Finland finns det projekt för vård av lundskog att söka. 

Ansökningstiden börjar den 14 oktober 2019. Närmare information om de olika projekten kommer att dyka upp på Skogscentralens webbsida inom de kommande tre veckorna. 

Ansökningstiden varierar för de olika projekten och är 3-4 veckor. 

Mer information:  

Riikka Salomaa
expert på naturvård  
Finlands skogscentral 
tfn 040 7758 253 
riikka.salomaa(at)metsakeskus.fi 

Jarkko Partanen
chef för finansiering och granskning
Finlands skogscentral
tfn 050 3368 860
jarkko.partanen(at)metsakeskus.fi

.