Kemera-stödet för askgödsling utvidgas | Skogscentralen

Kemera-stödet för askgödsling utvidgas

Kemera-stödet för askgödsling av skog utvidgas den 1 maj 2020. Från och med då kan Kemera-stöd beviljas till fler askgödslingar än tidigare, eftersom kravet på påvisad näringsobalans på torvmark slopas. Stöd för askgödsling söker man med Skogscentralens Kemera-blankett för vitaliseringsgödsling.

Från och med början av maj kan man få Kemera-stöd för askgödsling på torvmark utan att behöva påvisa tillväxtstörningar, färgfel i barren eller näringsbrist i beståndet. Ansökan görs med Skogscentralens Kemera-blankett för vitaliseringsgödsling. Stödet täcker 30 procent av de totala kostnaderna för gödslingen. 

Man kan få stöd för askgödsling på torvmark som till bördigheten är minst lingontorvmo. På sådana växtplatser är det möjligt att förbättra beståndets tillväxt genom askgödsling, så därmed är objektet stöddugligt enligt den temporära Kemera-lagen. 

Ändringarna i Kemera-lagen träder i kraft 1.5.2020 och berör ansökningar som kommit in till Skogscentralen efter 1.5. Ändringen i Kemera-stödkraven gäller endast askgödsling på torvmark. De andra bestämmelserna om askgödsling hålls oförändrade. 

Ansökningsblanketten för Kemera-stöd för vitaliseringsgödsling.

Anvisningar för hur man fyller i blanketten

Jord- och skogsbruksministeriets pressmeddelande: Metsien tuhkalannoituksen tuki laajenee, valtioneuvosto hyväksyi asetusmuutoksen (2.4.2020) 

Tilläggsinformation: 

Yrjö Niskanen
expert på projektförvaltning
Finlands skogscentral
tfn 0400 653 863
yrjo.niskanen(at)skogscentralen.fi

.