Iståndsättningsdikning av kalytor och förnyelsemogen skog i projekt för vård av torvmarksskog | Skogscentralen

Iståndsättningsdikning av kalytor och förnyelsemogen skog i projekt för vård av torvmarksskog

Man kan få statligt Kemera-stöd för vattenvårdsåtgärder och rensning av gamla diken på kalytor på torvmark, men arbetet med att anlägga ett nytt plantbestånd eller kostnaderna för det ska inte ingå i ansökan.

Kostnaderna för att anlägga ny skog på trädlösa förnyelseytor (utvecklingsklass A0) kan inte tas med i Kemera-ansökan för vård av torvmarksskog eftersom anläggningen av ett nytt plantbestånd är skogsägarens lagliga skyldighet. Däremot kan man få stöd för rensning av de gamla dikena i ett tidigare dikat område, för vattenvårdsåtgärder och för byggande av sådana vägar på dikesrenar som underlättar iståndsättning av ett dikat område. Mängden diken som iståndsätts kan vara högst 280 meter per hektar. 

Stöd för iståndsättningsdikning av förnyelsemogen skog endast i undantagsfall

Vård av torvmarksskog och iståndsättningsdikning av förnyelsemogen skog (utvecklingsklass 04) kan berättiga till Kemera-stöd endast om det är dräneringsmässigt nödvändigt. Det kan vara nödvändigt till exempel om dräneringsvatten från andra områden leds genom skogen. Då måste behovet av iståndsättningsdikning motiveras i ansökan om Kemera-stöd.

I förnyelsemogen skog avstannar beståndets tillväxt på grund av att beståndet åldras, och det är ekonomiskt sett mer ändamålsenligt att förnya bestånden än att låta dem fortsätta växa. Därför beviljas i princip inte Kemera-stöd för iståndsättningsdikning av förnyelsemogen skog.

Skogen anses vara förnyelsemogen när den till åldern eller diametern har passerat den undre gränsen för förnyelsemogen skog enligt skogsvårdsrekommendationerna .

Mer information om Kemera-stöd för vård av torvmarksskog finns på Skogscentralens webbplats

Mer information:
Yrjö Niskanen
expert på projektförvaltning
Finlands skogscentral
tfn 0400 653 863
yrjo.niskanen(at)skogscentralen.fi

.