Inga tecken på förbättringar i vården av plantbestånd och ungskog | Skogscentralen

Inga tecken på förbättringar i vården av plantbestånd och ungskog

.Finlands skogscentral granskade resultaten av tidig vård av plantbestånd och vård av ungskog som hade utförts år 2019 och för vilka det hade kommit in ansökningar om Kemera-stöd. I fältgranskningarna upptäcktes en hel del arbeten som avvek från finansieringsvillkoren. Kvaliteten på skogsvårdsarbeten kan förbättras genom egenkontroll.

Under fjolåret granskade Skogscentralen cirka 1 560 objekt för vilka skogsägarna hade ansökt om Kemera-stöd och lämnat in anmälan om verkställande av tidig vård av plantbestånd eller vård av ungskog. Den granskade arealen uppgick till sammanlagt 7 758 hektar.

I de slumpmässiga granskningarna uppfyllde cirka 74 procent av den sammanlagda arealen på skogsvårdsobjekten finansieringsvillkoren för Kemera-stöd. I de prövningsbaserade granskningarna uppfylldes Kemera-villkoren på 73 procent av arealen för tidig vård av plantbestånd och på 56 procent av arealen för vård av ungskog. 

När man jämför landskapen var resultatet i de slumpmässiga granskningarna av tidig vård av ungskog bäst i Satakunta, Kymmenedalen och Kajanaland, och sämst i Egentliga Finland, Mellersta Finland och Mellersta Österbotten. 

I vården av ungskog mättes de bästa resultaten vid de slumpmässiga granskningarna i Kymmenedalen, Satakunta och Nyland, och de svagaste i Norra Savolax, Södra Karelen och Egentliga Tavastland. Jämförelseresultaten påverkas dock av att samplen är små i en del landskap, särskilt när det gäller tidig vård av plantbestånd.

Försiktiga gallringar och ogjort arbete ledde till avslag

Den vanligaste orsaken till att Kemera-ansökningar för tidig vård av plantbestånd förkastades var att gallringen hade utförts så försiktigt att beståndet förblev för tätt. Dessutom förkastades ansökningar för cirka 16 hektar för att arbetet inte hade utförts trots att det anmälts som verkställt.

–På en del objekt som hade bedömts för täta vidtogs korrigerande åtgärder efter granskningen. Efter åtgärderna kunde Kemera-stöd beviljas. Även om villkoren för Kemera-stöd inte alltid skulle uppfyllas så kan slutresultatet ändå vara bra rent skogsvårdsmässigt, säger Mikko Korhonen, chef för finansiering och granskning vid Finlands skogscentral.

Bland ansökningarna för vård av ungskog var den vanligaste orsaken till avslag att man hade tagit bort för få träd och för att träden hade för stor medeldiameter. Också här förkastades ansökningar på grund av att arbetet inte utförts trots inlämnad anmälan om verkställande. Granskningarna visade att arealen där man meddelat om arbeten men inte utfört dem var oroväckande stor, cirka 184 hektar. 
Närmare uppgifter om granskningsresultaten för tidig vård av plantbestånd och vård av ungskog år 2019 finns på Skogscentralens webbplats.

Egenkontrollen förbättrar kvaliteten på Kemera-arbeten

Kvaliteten på skogsvårdsarbeten kan förbättras genom egenkontroll. När den som utför arbetet mäter resultatet av sitt eget arbete och jämför det med de riktvärden som getts blir kvaliteten bättre.

I egenkontrollen av skogsvårdsarbeten kan man som hjälpmedel använda Skogscentralens mobilapp Laatumetsä. Den följer behändigt med i terrängen.
Man kan anmäla sig till de avgiftsfria webbutbildningarna om egenkontroll på Skogscentralens webbsida Kurser och evenemang

Mer information:
Mikko Korhonen
chef för finansiering och granskning
tfn 040 352 3090
mikko.korhonen(at)skogscentralen.fi

Aki Hostikka
servicechef för finansiering och granskning
tfn 050 4068 987
aki.hostikka(at)skogscentralen.fi

.