Höjning av medelrotpriset höjer miljöstödsersättningarna | Skogscentralen

Höjning av medelrotpriset höjer miljöstödsersättningarna

De medelrotpriser som används i uträkningen av miljöstöd stiger i november. Det betyder att också det miljöstöd som markägare får för att tillfälligt skydda sin skog stiger. Privatskogarnas miljöstödsersättningar och naturvårdsprojekt får nästa år två miljoner euro mer än i år.

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om det medelrotpris per kubikmeter virke som ska användas vid beräkning av skogsbrukets miljöstöd träder i kraft 1.11.2019. Medelrotpriset stiger i alla landskap utom Kajanaland.

Höjningens storlek varierar beroende på område och höjningen är störst i Södra Savolax, Päijänne-Tavastland och Norra Savolax. Nationellt är höjningen i medeltal 1,70 euro per kubikmeter. Höjningen av medelrotpriserna kan höja den miljöstödsersättning som markägaren får med nästan 7 procent jämfört med nuvarande nivå.

Från början av november ska man använda de medelrotpriser som anges i den nya förordningen i uträkningen av miljöstödsersättningar som lämnas in till Skogscentralen. På Skogscentralens webbsida finns ett finskspråkigt kalkylblad med vilket det går att räkna ut stödets storlek. Om miljöstödsansökan redan har beretts ska den uppdateras enligt de nya medelrotpriserna i kalkylbladet, varefter ansökan kan skickas in till Skogscentralen.

Fler aktörer behövs i beredningen

Nästa år finns det omkring sju miljoner euro Kemera-medel att dela ut i form av miljöstödsersättningar och för naturvård. Det är två miljoner mer än i år.

Skogscentralen behöver allt fler aktörer som kan hjälpa till i beredningen av miljöstödsansökningar. I beredningen av stödansökan gäller det att identifiera de objekt som kan få stöd, att uppskatta mängden bestånd på objektet och fastighetens omedelbara avverkningspotential samt göra upp en ersättningskalkyl och miljöstödsansökan.

- Allt fler aktörer i skogsbranschen har deltagit i beredningen av miljöstödsansökningar. Beredningen har under det senaste året ökat från knappt 10 procent till nästan 20 procent, men de regionala skillnaderna är ändå stora. I Päijänne-Tavastland, Lappland och Norra Österbotten har man gjort upp många ansökningar men det finns landskap där inte en enda har gjorts, säger Riitta Raatikainen, ledande expert på naturvård vid Finlands skogscentral.

För beredningen av miljöstödsavtalet går det att söka ersättning som täcker de kostnader som arbetet orsakar. Ersättningen ska grunda sig på verkliga kostnader för uppgörandet och kan vara högst 20 procent av det miljöstöd som betalas åt markägaren.

Skogscentralen ordnar nästa år riksomfattande och regionala utbildningar åt aktörer och erbjuder material som stöd i beredningen av ansökningarna. Vi kan vid behov också utbilda aktörerna i fält.

Mer information:

Riitta Raatikainen
ledande expert på naturvård
Finlands skogscentral
tfn 050 314 0440
riitta.raatikainen(at)skogscentralen.fi

Jarkko Partanen
chef för finansiering och granskning
Finlands skogscentral
tfn 050 336 8860
jarkko.partanen(at)skogscentralen.fi

.