Handläggningen av Kemera-ansökningar och anmälningar om verkställande av Kemera-arbeten blir snabbare i vår | Skogscentralen

Handläggningen av Kemera-ansökningar och anmälningar om verkställande av Kemera-arbeten blir snabbare i vår

Finlands skogscentral automatiserar handläggningen av Kemera-stödansökningar och anmälningar om verkställande liksom beslutsfattandet gällande det slutliga stödbeloppet. Det automatiska beslutsfattandet blir möjligt i och med en ändring av den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk som presidenten stadfäste 11 januari 2019. Ändringarna i lagen träder i kraft 16 januari.

Efter ändringen kan beslut om Kemera-stöd för tidig vård av plantbestånd, vård av ungskog och vitaliseringsgödsling göras automatiskt.

Uppgifter som meddelas Skogscentralen på ansökan om Kemera-stöd och anmälan om verkställande jämförs med motsvarande uppgifter i olika myndigheters datasystem som är tillgängliga via Skogscentralens datasystem eller elektroniska gränssnitt. När de omständigheter som utgör förutsättning för beviljande eller betalning av stöd kan kontrolleras mot datasystemen, och inga brister eller motstridiga uppgifter förekommer, kan beslutet om beviljande och betalning av stöd göras automatiskt.

- Om det däremot saknas nödvändiga uppgifter i ett Kemera-dokument eller om motstridiga uppgifter upptäcks vid den automatiska jämförelsen, överförs ärendet till handläggning av en tjänsteman på Skogscentralen. I en sådan situation utreder tjänstemannen förutsättningarna för beviljande och betalning av stödet, berättar ledande expert på skogslagstiftning Janne Uitamo vid Skogscentralen.

Erfarenheter av automatisk handläggning

Skogscentralen har redan sedan hösten 2016 tillämpat ett förfarande där Kemera-anmälningar om verkställande som gäller tidig vård av plantbestånd och vård av ungskog har kontrollerats automatiskt.

Datasystemet har kontrollerat uppgifterna i anmälningarna och sådana anmälningar som helt motsvarar finansieringsansökningarna har överförts direkt till den som godkänner betalningarna.

I fjol dirigerades en dryg tredjedel av Kemera-anmälningarna om verkställande av tidig vård av plantbestånd och vård av ungskog, dvs. sammanlagt 10 043 anmälningar, till den automatiska handläggningsprocessen.

Den automatiska handläggningen har påskyndat betalningen av stöden så att betalningen i vissa fall kunnat genomföras redan dagen efter att anmälan om verkställande inkommit.

- När en anmälan om verkställande skickas elektroniskt till Skogscentralen, t.ex. via tjänsten MinSkog.fi, tar det inte heller någon tid att registrera dokumentet och den automatiska processen kan vara mycket smidig, fastslår expert på projektförvaltning Yrjö Niskanen vid Skogscentralen.

Allteftersom den automatiska handläggningen utvidgas ökar också produktiviteten på Skogscentralen. För tjänstemännen frigörs mer tid som t.ex. kan användas till att ge kundservice. Att ansökningarna och anmälningarna handläggs snabbare innebär fördelar för kunderna.

Vid utvecklingen av Skogscentralens datasystem har man förutsett lagändringen och de nya automationerna kan tas i drift under våren.

Mer information:

Janne Uitamo
ledande expert på skogslagstiftning
Finlands skogscentral
tfn 040 525 3604
janne.uitamo(at)skogscentralen.fi

Yrjö Niskanen
expert på projektförvaltning
Finlands skogscentral
tfn 040 065 3863
yrjo.niskanen(at)skogscentralen.fi

.