Gödselpreparat som får användas i Kemera-stödd vitaliseringsgödsling | Skogscentralen

Gödselpreparat som får användas i Kemera-stödd vitaliseringsgödsling

Enligt Kemera-lagen kan stöd beviljas för askgödsling av torvmarksskog och för gödsling på objekt med borbrist i marken. Dessutom krävs det att gödslingspreparatet lämpar sig för att rätta till näringsobalans.

Aktörsmeddelande 2.6.2020

Stöd beviljas inte om man använder ett preparat som är avsett enbart för beståndsvårdande gödsling. I verkställighetsplanen ska man ange namnet på preparatet som används och en uppskattning av hur stor mängd av det som kommer att användas. 

Följande preparat godkänns för Kemera-stödd vitaliseringsgödsling: 

  • Ecolans alla askgödselprodukter utom Ecolan Nitro  
  • Kraftverks askprodukter, förutsatt att det finns en innehållsförteckning och att den totala andelen fosfor och kalium är 2 % 
  • Hankkijas/Kekkiläs borgödsel 
  • Raeboori 
  • BioA Oy:s boraska (Metsän booriravinne) 
  • YaraVita Bortrack 150 
  • Nekos borlösning 150  
  • Rosabor 
  • Maatilan booriliuos 
  • Boron 150  

Inget stöd för förnyelsemogen skog 

Principen är att det är ekonomiskt mer ändamålsenligt att förnya förnyelsemogen skog än att låta den fortsätta växa. Därmed är det inte ekonomiskt ändamålsenligt att stöda sådana objekt med Kemera-stöd för vitaliseringsgödsling. Skogen anses vara förnyelsemogen om dess ålder eller diameter nått över skogsvårdsrekommendationernas undre gräns för förnyelsemognad. 

Tilläggsinformation:  

Anna Rakemaa 
skogsdirektör
Finlands skogscentral 
tfn 040 352 9080 
anna.rakemaa(at)skogscentralen.fi

.