Första ansökningstiden för naturvårdsprojekten börjar | Skogscentralen

Första ansökningstiden för naturvårdsprojekten börjar

Skogscentralen öppnar årets första ansökningsomgång för projekt för vård av skogsnaturen enligt lagen om hållbart skogsbruk den 27 februari 2018. Kemera-stöd beviljas till exempel för restaurering av värdefulla livsmiljöer och för vattenvård.

Skogscentralen har berett naturvårdsprojekt och söker kunniga aktörer som kan ta helhetsansvaret för att planera och genomföra de naturvårdande åtgärderna.

När projektansökningen öppnats lämnar aktörerna in sina ansökningar till Skogscentralen. Ansökningarna poängsätts på ett projektutlysningsmöte och verkställarna väljs enligt poängsättningen. Som grund för poängsättningen används pris- och kvalitetskriterier som är de samma i hela landet.

Ansökningsomgången kan förlängas, men man kan också besluta att inte verkställa ett projekt om godtagbara ansökningar inte lämnats in. Den aktör som valts att verkställa projektet ansöker själv om Kemera-finansiering för det.

Skogscentralen förhandlar med markägarna om tillstånd för projekten, övervakar verkställandet och ger vid behov aktören råd om naturvården.

Vattenvård och hyggesbränning

De projekt som ingår i ansökningsrundan är valda med tanke på att de ska vara viktiga för mångfalden i skogsnaturen och miljövården. Under 2018 ordnas tre ansökningsomgångar för projekten.

I första ansökan, som inleds den 27.2, ingår 6 naturvårdsprojekt av vilka fyra går ut på att förbättra vattenvården i skogsbruket och två på att främja mångfalden i skogsnaturen genom hyggesbränning.

Ansökningstiden i den ansökan som öppnas nu är cirka 3–4 veckor per projekt. De projekt som kan sökas och tilläggsuppgifter om ansökningsprocessen finns på Skogscentralens webbsida (på finska).
 

Mer information:

Riitta Raatikainen
Ledande expert på naturvård
Finlands skogscentral
tfn. 050 3140 440
riitta.raatikainen(at)skogscentralen.fi

Jarkko Partanen
chef för finansiering och granskning
Finlands skogscentral
tfn. 050 3368 860
jarkko.partanen(at)skogscentralen.fi

 

 

.