Den nya klandertiden för vägbeslut påverkar Kemera-beslutsfattandet | Skogscentralen

Den nya klandertiden för vägbeslut påverkar Kemera-beslutsfattandet

Den nya lagen om enskilda vägar trädde i kraft 1.1.2019. Enligt den nya lagen kan delägarna i ett väglag framställa ett yrkande om rättelse av väglagets beslut inom en månad från att beslutet fattades. Dessutom har delägarna eller andra parter tre månader på sig att klandra ett beslut genom talan. Den nya klandertiden kan fördröja Skogscentralens process för att godkänna Kemera-ansökningar som gäller iståndsättning och byggande av vägar.

Tiden för rättelseyrkande på en månad och klandertiden på tre månader gäller beslut som fattats av väglag efter att den nya lagen om enskilda vägar trätt i kraft. Ett rättelseyrkande ska riktas till väglaget och en klandertalan mot ett väglag ska väckas hos tingsrätten.

Ett rättelseyrkande ska göras inom 30 dagar från det att beslutet fattades och väglaget ska sammankalla väglagsstämman inom 30 dagar från rättelseyrkandet.
Kallelsen ska skickas till väglagets delägare minst två veckor och högst två månader före väglagsstämman.

En klandertalan kan väckas antingen med anledning av ett beslut som väglaget har fattat på en stämma efter ett rättelseyrkande eller redan genast efter väglagets första beslut.

- Förfarandet för sökande av ändring i väglagets beslut har alltså ändrats. Trots allt torde antalet besvär inte öka jämfört med den tidigare låga nivån, säger expert på projektförvaltning Yrjö Niskanen vid Finlands skogscentral.

Konsekvenser för handläggningen av Kemera-ansökningar

På väglagsstämmor beslutar man om iståndsättning av enskilda vägar och andra ärenden som gäller väglaget. Om ett väglag ansöker om Kemera-stöd för grundlig förbättring av en väg eller för byggande av en helt ny väg, ska väglagets beslut om iståndsättnings- eller byggarbetena bifogas Kemera-stödansökan.

Skogscentralen kan godkänna en Kemera-stödansökan och verkställighetsplanen för vägarbetet först när klandertiden på tre månader från väglagets beslut har gått ut.

- Ett undantag utgörs av väglagsstämmor där ett beslut har tagits enhälligt och alla delägare varit företrädda på stämman. Det här bör vid behov anges tydligt på Kemera-stödansökan, säger Niskanen.

Om en klandertalan har väckts över ett beslut, måste man invänta ett lagakraftvunnet avgörande av domstolen.

Trots klandertiden görs en Kemera-stödansökan anhängig och börjar handläggas på normalt vis när handlingarna anländer till Skogscentralen.Väglaget behöver alltså inte vänta med att skicka in Kemera-ansökan, utan när ansökan är klar är det bäst att skicka den till Skogscentralen utan dröjsmål.

Mer information:

Yrjö Niskanen
expert på projektförvaltning
Finlands skogscentral
tfn 040 065 3863
yrjo.niskanen(at)skogscentralen.fi

.