Bristfälligt utförda Kemera-arbeten kan leda till återkrav | Skogscentralen

Bristfälligt utförda Kemera-arbeten kan leda till återkrav

När ett Kemera-projekt avslutas kan det hända att en del av det planerade arbetet har blivit ogjort. Stöd som betalats för arbete som sedan inte har utförts kan krävas tillbaka.

Om man till exempel inte har grävt alla diken som man fått planeringsstöd för i ett projekt med iståndsättningsdikning, kommer planeringsstödet för de ogrävda dikena att krävas tillbaka. Om en stödtagare fått stöd för planering och markberedning för ett skogsodlingsprojekt men lämnat hela projektet ogjort måste vi överväga ett återkravsförslag på hela den stödsumma som betalats.

Stödet krävs tillbaka av stödtagaren, det vill säga markägaren. Det spelar alltså ingen roll om stödet har betalats ut till markägaren eller till aktören.

Det är Landsbygdsverket (Mavi) som beslutar om återkrav på framställan av Skogscentralen. Skogscentralen lägger fram ett förslag för Landsbygdsverket och informerar samtidigt markägaren. I det skedet har markägaren möjlighet att betala tillbaka den summa som enligt förslaget ska återkrävas. Summan som återkrävs innefattar också ränta.

Under 2017 föreslog Skogscentralen återkrav i 212 stödtagares fall. Under perioden januari-maj i år har Skogscentralen lagt fram förslag till Landsbygdsverket om återkrav för 114 stödtagare.

Bestämmelserna om återkrav gäller både projekt enligt den gamla och den nya Kemera-lagen. De återkravsförslag som lagts fram i år och i fjol har gällt projekt enligt den gamla lagen, som var i kraft fram till 2015. Det har huvudsakligen varit projekt med iståndsättningsdikning.

Mer information:
Jarkko Partanen
chef för finansiering och granskning
Finlands skogscentral
tfn 050 336 8860
jarkko.partanen(at)skogscentralen.fi

 

.