Betydligt mer Kemera-medel användes under årets åtta första månader än under samma tid i fjol | Skogscentralen

Betydligt mer Kemera-medel användes under årets åtta första månader än under samma tid i fjol

Från början av året fram till slutet av augusti hade det använts 24,7 miljoner euro i Kemera-medel för virkesproduktion. Det är 8 procent mer än under motsvarande tid i fjol. Av den summan användes 83 procent till skötselarbeten i unga skogar. Till Kemera-stöd för vård av skogsnatur hade 4,9 miljoner euro använts vid utgången av augusti. Det var dubbelt så mycket som under motsvarande period i fjol. 

När det gäller Kemera-stödet för virkesproduktion har användningen ökat mest inom skötselarbeten i unga skogar. Det har betalats en femtedel mer stöd för vård av ungskog än under motsvarande tid i fjol och för tidig vård av plantbestånd och en och en halv gång så mycket som vid samma tid i fjol. Mängden utbetalt stöd för skogsvägar och vård av torvmarksskog var däremot bara drygt hälften jämfört med i fjol. 

- Att mängden tidig vård av plantbestånd ökat är verkligt bra. Det bådar gott för skogarnas tillväxt. Stödmedlen räcker till de ökande arbetsmängderna. Skogsvägsarbeten och vård av torvmarksskog görs inte lika mycket som tidigare år. Speciellt i norra Finland har användningen av stöd för dessa arbeten minskat, säger Yrjö Niskanen, expert på projektförvaltning vid Finlands skogscentral. 

I Birkaland, Södra Karelen, Södra Savolax och Päijänne-Tavastland har det gått åt en och en halv gång så mycket Kemera-stödmedel för virkesproduktion som i fjol. I Norra Österbotten, Kajanaland och Lappland har det gått åt mindre medel än i fjol. För hela året finns det lika mycket Kemera-medel för virkesproduktion att använda, alltså ungefär 56 miljoner euro. I fjol slutade användningen på 49 miljoner euro. 

Fram till slutet av augusti hade 4,9 miljoner euro miljöstöd och stöd för naturvårdsarbeten använts. Det är dubbelt så mycket som under samma period i fjol. För hela året finns det 7,2 miljoner euro att tillgå. I fjol användes 5,8 miljoner euro. 

Nya Kemera-arbeten har planerats flitigare än i fjol 

Skogsägarna har sammanlagt planerat en femtedel mer Kemera-arbeten under januari-augusti än under motsvarande tid i fjol, för ett värde av sammanlagt 42,7 miljoner euro.

I unga skogar har det planerats en tredjedel så mycket Kemera-stödda arbeten som under samma tid i fjol. Inom byggande och grundförbättringar av skogsvägar har det däremot planerats en tiondel mindre arbeten jämfört med fjolåret. Planerna på vitaliseringsgödsling och vård av torvmarksskog ökade en aning jämfört med i fjol. 

Följ med uppdaterade siffror för stödanvändningen 

Nu finns det kontinuerligt uppdaterad statistik över användningen av Kemera-medel för virkesproduktion och vård av skogsnaturen på Finlands skogscentrals webbplats. I statistiken ser man hur mycket Kemera-medel som betalats ut per månad. Siffrorna uppdateras efter varje betalning. I statistiken syns också Kemera-årsbudgeten, alltså anslagen i statsbudgeten. Statistiken uppdateras tills vidare bara på finska.

På webbplatsen finns också information om användningen av Kemera-medel enligt landskap. 

Diagram: Användning av Kemera-medel under januari-augusti 2019 och 2020. 

Tilläggsinformation:  

Kemera-medel för virkesproduktion: 

Yrjö Niskanen 
expert på projektförvaltning 
Finlands skogscentral 
tfn 0400 653 863 
yrjo.niskanen(at)skogscentralen.fi 
 
Medel för vård av skogsnaturen: 

Jarkko Partanen 
chef för finansiering och granskning 
Finlands skogscentral 
tfn 050 336 8860 
jarkko.partanen(at)skogscentralen.fi

.