Bara små ändringar i skogsbeskattningen | Skogscentralen

Bara små ändringar i skogsbeskattningen

Näringsidkare inom skogsbruket ska lämna in skattedeklarationen till Skatteförvaltningen senast 2.3.2020. Datumet gäller också de skogsägare som inte är momsskyldiga. Skogsägare som bedriver jordbruk eller näringsverksamhet ska lämna in sin skogsskattedeklaration senast 2.4.2020. De som är permanent bosatta utomlands ska lämna in skogsskattedeklarationen i maj samtidigt som de lämnar in sin personliga förhandsifyllda skattedeklaration.

Skogsbruksidkare har i januari fått en förhandsifylld 2C-blankett per post. Anvisningar för hur man fyller i blanketten finns på adressen www.skatt.fi/blanketter/2Ct. Det rekommenderas att man gör deklarationen digitalt i MinSkatt. På adressen suomi.fi/fullmakter kan man ge någon annan fullmakt att sköta ens skatteärenden. Också gamla Katso-fullmakter fungerar fortfarande.

Du behöver inte lämna skattedeklarationen för skogsbruk om du under 2019 inte har haft skogsbruksinkomster, avdragsgilla utgifter som hänför sig till skogsbruket eller uppgifter som ska lämnas för uppföljning av skogsavdraget och reserveringarna.

Också deklaration och betalning av moms (deklarationen av skatter på eget initiativ) görs i MinSkatt. Mervärdesskatten betalas på eget initiativ senast 2.3. Pappersblanketter får man vid behov på skattemyndighetens webbplats eller på skattebyråerna. Vid bankbetalning ska ett ägarspecifikt referensnummer användas.

Ändringar i avdragen

Bara några små ändringar har gjorts i avdragen i skogsbeskattningen. Till exempel avdraget för användning av egen bil har hållits oförändrat  på 0,25 euro per kilometer som körts 2019. Om du i skogsbruket använder en snöskoter, fyrhjuling eller traktor som inte hör till skogsbrukets maskinpark är avdraget fortfarande 14 euro per körtimme med snöskoter och fyrhjuling och 11 euro per körtimme med traktor. I värdena för virkesslag vid leveransarbete och för virke till eget bruk har det däremot skett förändringar.

Eventuella skogsgåvoavdrag ska meddelas till Skatteförvaltningen i MinSkatt eller på blankett 2L i maj 2020. Det görs samtidigt som man lämnar in sin personliga förhandsifyllda skattedeklaration. Avdragsgrunden kan räknas ut med Skogscentralens skogsgåvoavdragskalkylator.

Uppdaterade instruktioner för arvs- och gåvoskatt

Skatteförvaltningen har också uppdaterat sina anvisningar för arvs- och gåvoskatt. De uppdaterade anvisningarna togs i bruk i början av 2020.

En fastighetsvärdering som utarbetas av en skogsfackman är fortsättningsvis den huvudsakliga metoden för att bestämma det gängse värdet på skogsfastigheter. Om ingen värdering har gjorts kan det gängse värdet alternativt fastställs med hjälp av genomsnittliga hektarvärden i landskapet. De grundar sig på medelpriserna vid faktiska skogsfastighetsaffärer. Skatteförvaltningen godkänner också gängse värden som räknats ut med bankernas och skogsbolagens automatiska kalkylatorer, men då ska skogsägaren försäkra sig om att de skogsdata som används i kalkylatorn är uppdaterade.

Skatteförvaltningen har också beslutat om nya kommunvisa värden på den årliga avkastningen på skog 2020. De höjdes med 0,89 procent jämfört med året innan. De nya värdena har införts i Skogscentralens skogsgåvokalkylator och nu kan man räkna ut de slutliga skogsgåvoavdragen för skatteåret 2019.
De kommunvisa värdena på den genomsnittliga skogsavkastningen tillämpas också när man beräknar kommunernas serviceavgifter och Folkpensionsanstaltens (FPA) förmåner eller fastställer arvs- och gåvoskattelättnader för fortsättande jordbrukslägenheter.

Lagfartsavgiften till Lantmäteriverket hålls oförändrad 2020 (119 euro per fastighet). Också arvodet till köpvittnen är det samma som tidigare (120 euro per fastighetsöverlåtelse).

Skogsmarkens värde enligt landskap 2020 hittar du på Skogscentralens webbplats.

Mer information:
Esa Lappalainen
expert på skogsfastighetsstruktur
Finlands skogscentral
tfn 0400 256 146
esa.lappalainen(at)skogscentralen.fi

Antti Pajula
ledande expert på skogsfastighetsstruktur
Finlands skogscentral
tfn 050 314 0377
antti.pajula(at)skogscentralen.fi

Skatteförvaltningens svenskspråkiga telefonrådgivning i skogsskattefrågor nås vid behov på telefonnumret 029 497 017.

.