Ansökningstiden för naturvårdsprojekten börjar | Skogscentralen

Ansökningstiden för naturvårdsprojekten börjar

Skogscentralen öppnar årets första ansökningsomgång för projekt för vård av skogsnaturen enligt lagen om hållbart skogsbruk 25.2.2019. Kemera-stöd beviljas för hyggesbränningar som befrämjar biologisk mångfald, för återställande av värdefulla livsmiljöer och för vattenvårdsarbeten.

Skogscentralen har berett naturvårdsprojekten och söker kunniga aktörer som kan ta helhetsansvaret för planeringen och genomförandet av de naturvårdande åtgärderna.

När projektansökningen öppnats lämnar aktörerna in sina ansökningar till Skogscentralen. Ansökningarna poängsätts och verkställarna väljs enligt poängsättningen. Som grund för poängsättningen används pris- och kvalitetskriterier som är enhetliga i hela landet.

Om inga tillräckligt bra ansökningar kommer in kan ansökningstiden förlängas, men man kan också besluta att inte verkställa ett projekt. Den aktör som valts ansöker själv om Kemera-finansiering för projektet.

Skogscentralen har kommit överens med markägarna om tillstånd för naturvårdsarbetet. Skogscentralen övervakar projektet och ger aktören råd om naturvården om det behövs.

Hyggesbränningar runt om i landet

De projekt som ingår i ansökningsrundan är valda med tanke på att de ska vara viktiga för mångfalden i skogsnaturen och för miljövården i olika delar av landet.

I den första ansökningsomgången ingår elva hyggesbränningsprojekt i Lappland, Norra Österbotten, Norra Karelen, Mellersta Finland, Norra Savolax, Södra Österbotten, Birkaland, Södra Karelen och Päijänne-Tavastland.

Hyggesbränningsprojekten är allt mellan några hektar och cirka 20 hektar stora. Vid hyggesbränningen bränner man också grupper av naturvårdsträd som lämnats på platsen.

Dessutom söker vi en aktör för att vårda solexponerade livsmiljöer i Nyland och en som genomför ett vattenvårdsprojekt i Kajanaland.

Ansökningstiden för naturvårdsprojekten börjar den  25 februari. Närmare information om alla projekten kommer att dyka upp på Skogscentralens webbplats inom två veckor.  Ansökningstiden är cirka 3–4 veckor beroende på projektet.

Mer information:

Riitta Raatikainen
ledande expert på naturvård
Finlands skogscentral
tfn 050 3140 440
riitta.raatikainen(at)skogscentralen.fi

Jarkko Partanen
chef för finansiering och granskning
Finlands skogscentral
tfn 050 3368 860
jarkko.partanen(at)skogscentralen.fi

.