Ansökningstiden för naturvårdsprojekten börjar | Skogscentralen

Ansökningstiden för naturvårdsprojekten börjar

Skogscentralen öppnar årets tredje ansökningsomgång för projekt för vård av skogsnaturen enligt lagen om hållbart skogsbruk den 15.10.2018. Kemera-stöd beviljas för återställande av värdefulla livsmiljöer och för hyggesbränningar som befrämjar biologisk mångfald.

Skogscentralen har berett naturvårdsprojekten och söker kunniga aktörer som kan ta helhetsansvaret för att planera och genomföra de naturvårdande åtgärderna.

När projektansökningen öppnats lämnar aktörerna in sina ansökningar till Skogscentralen. Ansökningarna poängsätts och verkställarna väljs enligt poängsättningen. Som grund för poängsättningen används pris- och kvalitetskriterier som är de samma i hela landet.

Ansökningstiden kan förlängas, men man kan också besluta att inte verkställa ett projekt om inga tillräckligt bra ansökningar har kommit in. Den aktör som valts att verkställa ett projekt ansöker själv om Kemera-finansiering för det.

Skogscentralen har kommit överens med markägarna om tillstånd för naturvårdsarbetet. Skogscentralen övervakar också genomförandet av projektet och ger aktören råd om naturvården om det behövs.

Mångsidig naturvård runt om i landet

De projekt som ingår i ansökningsrundan är valda med tanke på att de ska vara viktiga för mångfalden i skogsnaturen och för miljövården. I årets tredje ansökningsomgång söker vi aktörer för nitton naturvårdsprojekt.

Vattenvårdsprojekt öppnas för ansökan i Norra Österbotten, Österbotten, Södra Österbotten, Birkaland, Mellersta Finland, Norra Karelen, Södra Savolax och Päijänne-Tavastland. I en del av vattenvårdsprojekten ingår återställande av livsmiljöer, återställande av bäckar och källor och restaurering av en torvmark.

Hyggesbränningsprojekt finns att ansöka om i Norra Österbotten, Norra Karelen, Södra Savolax och Egentliga Tavastland.

I Norra Österbotten, Norra karelen, Norra Savolax och Nyland erbjuds projekt för vård och återställande av livsmiljöer. I projekten ska lundar och solexponerade livsmiljöer vårdas, småvatten återställas och torvmarker restaureras.

Ansökningstiden för naturvårdsprojekten börjar den 15 oktober. Alla projekt som kan sökas kommer att dyka upp på Skogscentralens webbplats inom två veckor. Ansökningstiden är cirka 3–4 veckor per projekt.

Mer information:

Riitta Raatikainen
ledande expert på naturvård
Finlands skogscentral
tfn 050 3140 440
riitta.raatikainen(at)skogscentralen.fi

Jarkko Partanen
chef för finansiering och granskning
Finlands skogscentral
tfn 050 3368 860
jarkko.partanen(at)skogscentralen.fi

.