Ansökningstiden för höstens projekt för vård av skogsnaturen börjar | Skogscentralen

Ansökningstiden för höstens projekt för vård av skogsnaturen börjar

Skogscentralen öppnar höstens ansökningsomgång för projekt för vård av skogsnaturen den 22 september 2017. Kemera-stöd beviljas för vattenvårdsåtgärder och iståndsättning av värdefulla livsmiljöer. Nu är det också möjligt för skogsbranschens aktörer att på nätet avlägga ett kunskapsprov för att få skogsbrukets naturvårdskort.

Skogscentralen har berett projekten, och söker aktörer som är kunniga i naturvård som kan ta helhetsansvaret för åtgärdsplaneringen och verkställandet av naturvårdsarbetena.

Ansökningen framskrider så, att när projektet är utlyst lämnar aktörerna in sina ansökningar till Skogscentralen. Ansökningarna poängsätts och verkställarna väljs på ett projektutlysningsmöte. Som grund för poängsättningen används pris- och kvalitetskriterier som är de samma i hela landet.

Ansökningsomgången kan fortsätta, men man kan också besluta att inte verkställa ett projekt om godtagbara ansökningar inte lämnats in. Den aktör som valts att verkställa projektet ansöker om Kemera-finansiering för det.

Skogscentralen förhandlar med markägarna om tillstånd för projekten, övervakar verkställandet och ger vid behov råd åt aktören om naturvården. Verkställaren av naturvårdsarbetena kontaktar markägarna när arbetet i terrängen inleds.

De objekt som ingår i ansökningsrundan är valda med tanke på att de ska vara viktiga för mångfalden i skogsnaturen och miljövården och de finns i hela landet.

I höstens ansökningsomgång (22.9–6.10.2017) ingår elva naturvårdsprojekt varav största delen går ut på vattenvård. Projekten handlar till exempel om att bygga grunddammar, anlägga våtmarker eller konstruera sedimenteringsbassänger som förbättrar vattendragens hälsa.

I allmänhet är ansökningstiden 3–4 veckor men det varierar enligt projekt. De projekt som kan sökas och tilläggsuppgifter om ansökningsprocessen finns på Skogscentralens webbsida (på finska).

Naturvårdskortsprovet kan avläggas på webben

Skogsbranschens aktörer kan nu avlägga provet för skogsbrukets naturvårdskort på webben i Skogscentralens elektroniska inlärningsmiljö. I provet testas kunskaperna om planering och verkställande av naturvårdsarbeten enligt lagen om finansiering av hållbart skogsbruk, Kemera-lagen.

Provet i naturvårdskunskaper är speciellt avsett för aktörer som inte har erfarenhet av verkställande av naturvårdsprojekt. För godkänt prov kan man få ett intyg om man så önskar.

Du kommer till provet genom att registrera dig som användare av Skogscentralens elektroniska inlärningsmiljö. Registrerade användare får koder skickade till sin e-post med vilka det går att logga in i tjänsten och avlägga provet.

Mer information ger:

Matti Seppälä
ledande expert på naturvård
Finlands skogscentral
tfn 050 3140 378
matti.seppala(at)skogscentralen.fi

Jarkko Partanen
chef för finansiering och granskning
Finlands skogscentral
tfn 050 3368 860
jarkko.partanen(at)skogscentralen.fi

 

.