Ansökningsstoppet för stöd för vård av ungskog avslutas snart | Skogscentralen

Ansökningsstoppet för stöd för vård av ungskog avslutas snart

Det nästan ett år långa ansökningsstoppet för Kemera-stöd för vård av ungskog avslutas senast 1.5.2017. Skogscentralen rekommenderar att stöd för nya projekt söks först när pågående projekt har avslutats. Det finns ingen orsak att ha bråttom med att söka nytt stöd eftersom det finns gott om Kemera-pengar i år.

Det är snart igen möjligt att söka Kemera-stöd för vård av ungskog från Skogscentralen, då Jord- och skogsbruksministeriets ansökningsstopp tar slut.

Skogscentralen har behandlat alla finansieringsansökningar men otaliga projekt väntar ännu på verkställande. Vård av ungskog är ogjort till ett värde av 22 miljoner och tidig vård av plantbestånd till ett värde av 6 miljoner euro.

I fjol blev skogsvårdsprojekt föråldrade till ett värde av över 3 miljoner euro. I år håller godkända projekt till ett värde av omkring 5 miljoner euro på att föråldras.

Det lönar sig att inleda sådan vård av ungskog och tidig vård av plantbestånd som har godkänts och bara lämna in ansökningar för nya arbeten om arbetet faktiskt inleds på objektet. Kemera-lagreformen förkortar märkbart verkställighetstiden för skogsvårdsarbeten. I framtiden ska arbetet göras inom ett år från att finansieringsbeslutet ges och tilläggstid beviljas inte.

Skogscentralen behandlar just nu Kemera-anmälningar om verkställande inom ungefär en vecka och ansökningar för tidig vård inom ungefär två veckor. Projekt för vård av torvmarksskog och skogsvägsprojekt behandlas inom 3–4 veckor.

Staten stöder i år i enlighet med Kemera-lagen privata skogsägares skogsvårds- och skogsförbättringsarbeten med 56,23 miljoner euro. Med anslagen kan vård av ungskog på 124 000 hektar, tidig vård av plantbestånd på 41 160 hektar, vitaliseringsgödsling på 13 420 hektar, skogsförnyelse på 7 850 hektar och vård av torvmarksskog och iståndsättningsdikning på 63 000 hektar finansieras. Dessutom finansieras grundlig förbättring av skogsväg och byggande av uppskattningsvis 975 kilometer skogsväg.

Plantpriserna bekräftas av Skogscentralen

Kostnaderna för de plantor som används i samband med Kemera-arbeten ersätts oftast enligt fakturan men för de allmännaste planteringsmaterialen är det möjligt att fastställa en aktörsspecifik prislista.

Finlands skogscentral begär att plantpriserna för de plantor som används i samband med Kemera-skogsodlingsarbeten lämnas in senast 12.5.2017. Skicka in uppgifterna till adressen kemerahakemukset(at)metsakeskus.fi.

Ur prislistan ska framgå organisationens namn, plantornas grundpris samt förpacknings-, fjärrtransport- och förmedlingskostnader samt eventuella övriga kostnader.

Förmedlings- och närtransportkostnaderna kan som mest vara 0,03 euro/planta. Om markägaren själv skaffar plantorna ersätts inte förmedlings- och närtransportkostnaderna. De kostnader som uppstår av bekämpning av snytbagge ingår i plantkostnaderna. Skogscentralen styrker inte priserna för specialplantor eller annat motsvarande material. Deras användning är möjlig bara i specialfall.

Om priserna för odlingsmaterialet inte har styrkts kan Skogscentralen begära att aktören lämnar in kopior på kvitton när aktören lämnar in ansökan om utbetalning av Kemera-stödet.

Kemera-beslut och anmälan om utbetalning levereras per e-post

Kemera-beslut skickas per e-post till markägare, betalningsmottagare, uppgörare av ansökan och ombud. Om det inte är möjligt att skicka e-post levereras besluten per post. E-postförfarandet har varit i bruk sedan oktober 2016.

Mer information

Yrjö Niskanen
expert på projektförvaltning
Finlands skogscentral
tfn 0400 653 863
yrjo.niskanen(at)skogscentralen.fi

.