Anmälningar om användning av skog och planbeteckningar i landskapsplanerna | Skogscentralen

Anmälningar om användning av skog och planbeteckningar i landskapsplanerna

Finlands skogscentral har börjat använda digitalt landskapsplanematerial vid handläggningen av anmälningar om användning av skog.

Om en anmälan om användning av skog infaller på eller nära ett område som har planbeteckningen S (skyddsområde) eller SL (naturskyddsområde) i landskapsplanen, skickar vi automatiskt ett brev om saken till NTM-centralen, markägaren, markägarens representant och innehavaren av avverkningsrätten. Innan avverkningen påbörjas bör man reda ut om planbeteckningen påverkar användningen av skogen som anmälan gäller. Oftast är det avverkningsrättens innehavare som utreder saken.

I en del landskap har skyddsbeteckningarna märkts ut i punktform på kartan trots att skyddsbehovet gäller ett större område. Dessutom gör kartskalan som använts att avgränsningarna i vissa fall är inexakta. Vi har alltså ingen exakt områdesgräns att tillgå för alla landskapsplaners S- och SL-objekt. Då använder vi i stället en buffertzon på en kilometer. Detta leder till att det skickas meddelanden om skyddsområden även i sådana fall där det planerade avverkningsområdet är utanför skyddsområdet.

Vi försöker få landskapsförbunden att precisera de inexakta avgränsningarna och punktmärkningarna under sommaren. Det är ändå sannolikt att det också efter preciseringarna kommer att finnas kvar objekt där man inte får någon exaktare kartavgränsning.

Exempel: Naturskyddsområden och objekt i punktform i landskapsplanen

Mer information:
Aki Hostikka
servicechef för finansiering och granskning
Finlands skogscentral
tfn 050 406 8987
aki.hostikka(at)skogscentralen.fi

.