Ändringar i tidtabellen för skogsskattedeklarationen | Skogscentralen

Ändringar i tidtabellen för skogsskattedeklarationen

Skogsbruksidkare ska lämna in skattedeklarationen till Skatteförvaltningen senast 28.2.2019. Datumet gäller även skogsägare som inte är mervärdesskatteskyldiga. Jordbruksidkare samt näringsidkare och yrkesutövare ska lämna in skattedeklarationen för skogsbruk senast 2.4.2019. Personer som är fast bosatta i utlandet lämnar in skattedeklarationen inom maj.

I januari fick skogsägare den förhandsifyllda blanketten 2C Skattedeklaration för skogsbruk per post. Anvisningar för hur man fyller i blanketten finns på https://www.skatt.fi/blanketter/2C. Det rekommenderas att skattedeklarationen lämnas elektroniskt i MinSkatt. För hanteringen av skatteärenden kan man också befullmäktiga en annan person via tjänsten suomi.fi/fullmakter. Gamla Katso-fullmakter fungerar till slutet av 2019.

Den som under året inte alls haft inkomster från skogsbruket, avdragsgilla utgifter som hänför sig till skogsbruket eller uppgifter som ska deklareras för uppföljningen av skogsavdrag och reserveringar, behöver inte lämna någon skattedeklaration för skogsbruket. Deklarationer som lämnas in för sent kan leda till en förseningsavgift. 

I MinSkatt kan man också deklarera och betala mervärdesskatt (Deklaration av skatter på eget initiativ). Den mervärdesskatt som redovisas ska betalas på eget initiativ senast 28.2. Pappersblanketter kan vid behov skrivas ut från skattemyndighetens webbplats eller hämtas från skattebyrån. Vid betalningar av mervärdesskatt via banken ska det ägarbestämda referensnumret anges.

Ändringar i skatteavdragen

I år har smärre ändringar gjorts även i skogsskatteavdragen. Avdraget för användningen av egen bil i skogsbruket är 0,25 euro/km 2018. Utgifter för användningen av snöskotrar och terränghjulingar som används i skogsbruket är 14 euro/körtimme, för traktorer 11 euro/körtimme.

I förfarandet för beskattning av skogsbruket har det inte skett några större ändringar. Blanketten 2C avviker till sitt yttre mycket lite från föregående version. Blanketten 36 för utredning av sammanslutningar används inte längre. Skattemyndigheten får reda på ägoförhållandena i sammanslutningar via andra källor. Försäljning av jordmaterial från en lägenhet som ägs av en sammanslutning ska deklareras på blankett 2Y.

I maj kan man yrka på skogsgåvoavdrag i MinSkatt eller med blankett 2L. Underlaget för skogsgåvoavdraget kan man enklast ta reda på med hjälp av en kalkylator som finns på Skogscentralens webbplats.

Anvisningarna om arvs- och gåvoskatt har uppdaterats

Skatteförvaltningen har uppdaterat anvisningarna om arvsskatt och gåvoskatt och de nya anvisningarna träder i kraft från 2019. En fastighetsvärdering som utarbetas av en skogsfackman är fortsättningsvis den huvudsakliga metoden för att bestämma det gängse värdet på skogsfastigheter. Om ingen värdering har gjorts kan det gängse värdet alternativt fastställs med hjälp av genomsnittliga hektarvärden i landskapet. De grundar sig på medelpriserna vid faktiska skogsfastighetsaffärer.

Skatteförvaltningen har också beslutat om nya kommunvisa värden på den årliga avkastningen på skog. De ökade med 1,27 procent jämfört med föregående år. De nya värdena har införts i Skogscentralens skogsgåvokalkylator och nu kan man räkna ut de slutliga skogsgåvoavdragen för skatteåret 2018.

De kommunvisa värdena på den genomsnittliga skogsavkastningen tillämpas också när man ska beräkna kommunernas serviceavgifter och Folkpensionsanstaltens (FPA) förmåner eller fastställa arvs- och gåvoskattelättnader för dem som fortsätter att bedriva jordbruk.

Lantmäteriverkets lagfartsavgift är oförändrad år 2019 (119 euro/fastighet), likaså köpvittnets arvode (120 euro/överlåtelse).

På Skogscentralens webbplats finns närmare information om värdet på skogsmark i olika landskap 2019.

Mer information:

Esa Lappalainen
expert på skogsfastighetsstruktur
Finlands skogscentral
tfn 0400 256 146
esa.lappalainen(at)skogscentralen.fi

Antti Pajula
ledande expert på skogsfastighetsstruktur
Finlands skogscentral
tfn 050 314 0377
antti.pajula(at)skogscentralen.fi

Skattemyndighetens rådgivning 029 497 016 hjälper vid behov.

.