Andra ansökningstiden för naturvårdsprojekt är igång | Skogscentralen

Andra ansökningstiden för naturvårdsprojekt är igång

Skogscentralen har öppnat årets andra ansökningsomgång för projekt för vård av skogsnaturen enligt lagen om hållbart skogsbruk den 14 maj. Kemera-stöd beviljas till exempel för återställande av värdefulla livsmiljöer och för vattenvård.

Skogscentralen har berett naturvårdsprojekten och söker nu kunniga aktörer som kan ta helhetsansvaret för att planera och genomföra de naturvårdande åtgärderna. I år ordnas totalt tre ansökningsomgångar. Den tredje öppnas den 15 oktober, och till den bereds ett tjugotal naturvårdsprojekt.

När projektansökningen öppnats lämnar aktörerna in sina ansökningar till Skogscentralen. Ansökningarna poängsätts på ett projektutlysningsmöte och verkställarna väljs enligt poängsättningen. Som grund för poängsättningen används pris- och kvalitetskriterier som är de samma i hela landet.

Om det inte kommer några ansökningar som fyller kraven kan ansökningstiden förlängas, eller så kan man besluta att ställa in projekt. Den aktör som valts ansöker själv om Kemera-finansiering för projektet.

Skogscentralen förhandlar med markägarna om tillstånd för projekten, övervakar verkställandet och ger vid behov aktören råd om naturvården.

Vattenvård och iståndsättning av källor och lundar

De projekt som ingår i ansökningsrundan runt om i landet är valda med tanke på att de ska vara viktiga för mångfalden i skogsnaturen och miljövården.

I den ansökan som pågår nu ingår sex naturvårdsprojekt, nämligen iståndsättning av källor i Kajanaland, vård av lundar i Tavastland, samt vattenvårdsprojekt i Södra Österbotten, Norra Österbotten, Birkaland och Kajanaland.

Ansökningstiden är cirka 3–4 veckor per projekt. Närmare uppgifter om projekten och ansökningsprocessen finns på Skogscentralens webbsida (på finska).

Mer information:
Riitta Raatikainen
ledande expert på naturvård
Finlands skogscentral
tfn 050 3140 440
riitta.raatikainen(at)skogscentralen.fi

Jarkko Partanen
chef för finansiering och granskning
Finlands skogscentral
tfn 050 3368 860
jarkko.partanen(at)skogscentralen.fi

.