Besittningsrätt | Skogscentralen

Besittningsrätt

Mer information

Esa Lappalainen
expert på skogsfastighetsstruktur
tfn 029 432 4617
esa.lappalainen(at)skogscentralen.fi

Antti Pajula
ledande expert på skogsfastighetsstruktur
tfn 029 432 4705
antti.pajula(at)skogscentralen.fi

Sanna Peltola
expert på skogsfastighetsstruktur
tfn 029 432 5033
sanna.peltola(at)skogscentralen.fi

En person som överlåter skog kan behålla besittningsrätten, vilket betyder att skogen ägs av någon annan men att den som överlåter skogen fortsätter att disponera den. Besittningsrätten kan behållas på livstid eller för viss tid. Värdet på besittningsrätten dras av från fastighetens gängse värde och det betyder att gåvoskatten eller försäljningspriset minskar.

  • Om besittningsrätten kan man också bestämma i ett testamente. Att få besittningsrätt via gåva eller testamente innebär inga skattepåföljder för mottagaren.
  • Att kvarhålla besittningsrätten kan vara passande till exempel i situationer då skogsfastighetens mottagare är minderårig eller studerande. Förfarandet passar också om den som överlåter skogen ännu är relativt ung och själv vill arbeta i skogen. Om det finns kvar outnyttjad skogsavdragsrätt på fastigheten kan besittningsrättens innehavare inte utnyttja den eftersom skogsavdragsrätten är knuten till fastighetens ägare.
  • Speciellt i samband med att egendom som inte ger någon avkastning (till exempel sommarstugor) byter ägare passar det bra att hålla kvar besittningsrätten. Då används avkastningsprocenten tre procent.
  • Personen som innehar besittningsrätten är den egentliga utövaren av skogsbruk, vilket betyder att det är den här personen som får virkesinkomsterna, betalar för skogsvården och betalar skogsskatterna. Innehavaren av besittningsrätten har rätt att avverka skogen enligt ett värde som motsvarar den årliga tillväxten, men får inte nedsätta skogsegendomens värde genom att avverka för mycket. Gängse värde för skogsfastigheten måste när besittningsrätten upphör vara minst det samma som när den började.
  • Innehavaren av besittningsrätten kan säga nej till försäljning av fastigheten.

Att behålla besittningsrätten livet ut

När besittningsrätten behålls livet ut multipliceras skogsfastighetens avkastningsprocent (5%) med en koefficient som motsvarar gåvogivarens ålder. Koefficienterna är som följer:

​Gåvogivarens ålder, år

​Koefficient

​Under 44

​12

​45 - 52

​11

​53 - 58

​10

​59 - 63

​9

​64 - 68

​8

​69 - 72

​7

​73 - 76

​6

​77 - 81

​5

​82 - 86

​4

​87 - 91

​3

​92 och över

​2

 

Med den procent som fås minskar man gängse värde på skogsfastigheten. Till exempel sänks en 65-årig gåvogivares skogsfastighets gängse värde med 40 procent (8 x 5 % = 40 %) om besittnignsrätten behålls livet ut.

Att tidsbundet behålla besittningsrätten

Vid tidsbunden behållning av besittningsrätten multipliceras skogsfastighetens avkastningsprocent (5%) med en diskonteringskoefficient som beror på hur många år besittningsrätten behålls. Det finns en koefficient för varje år.

Exempel på diskonteringskoefficienter:

​Antal år besittningsrätten behålls

​Diskonteringskoefficient

​5

​3,99

​10

​6,71

​15

​8,56

​20

​9,82

 

Diskonteringskoefficienten kan ändå inte vara större än om samma person hade behållit besittningsrätten livet ut. Om man i samband med ägarbyte på skogsfastighet beslutar att behålla besittningsrätten bör det motiveras också av andra orsaker än sänkning av skatterna, eftersom förfarandet också kan ha negativa följder i följande situationer:

  • Skogsägaren kan inte dra av sina egna utgifter för skogsbruket i beskattningen (till exempel resekostnader), eftersom bara innehavaren av besittningsrätten kan göra det. Skogsägaren kan inte heller utföra skattefritt leveransarbete om någon annan innehar besittningsrätten.
  • Innehavaren av besittningsrätten kan inte använda skogsavdraget för en skogsfastighet som någon annan äger. Skogsägaren kan inte heller använda skogsavdraget innan besittningsrätten övergått till denne.
  • Om innehavaren av besittningsrätten förlorar sin rättshandlingsförmåga, till exempel på grund av en sjukdom, måste man ha lov av magistraten för att avverka och sköta skogen.
  • Den nya ägaren passiveras av att inte ha besittningsrätten.

Livslång besittningsrätt kan överlåtas genom att ge eller sälja besittningsrätten till skogsägaren. Då är det fråga om att ge eller sälja lös egendom. Den donerade besittningsrättens värde fastställs enligt skogsegendomens gängse värde och koefficienterna för livslång besittningsrätt.

.