Bekämpning av rotticka | Skogscentralen

Bekämpning av rotticka

Mer information

Markku Remes
ledande expert på skogsvård
tfn 029 432 4938
markku.remes(at)skogscentralen.fi

Identifiering och bekämpning av rotröta

Instruktion för egenkontroll i stubbehandlingen

Den som avverkar skog har skyldighet att bekämpa rotticka i samband med beståndsvårdande avverkning och förnyelseavverkning på mineraljordar och torvmark från början av maj till slutet av november på riskområden för utbredning av rotticka.

Störst är risken för utbredning av rotticka i områden som i skogslagen betecknas som södra och mellersta Finland. Kartan visar regionindelningen enligt skogslagen: södra Finland med grönt och mellersta Finland med orange.

Granrottickan är vanligare än tallrottickan och håller på att sprida sig från västra och södra Finland norrut. Granrotticka orsakar skador för cirka 40 miljoner euro varje år. 

Tallrottickan orsakar skador för cirka 5 miljoner euro varje år. Tallrottickan har hittills betraktats som ett problem i Sydöstra Finland, men den har blivit vanligare än man tidigare antagit även i västra och mellersta delen av Finland.

Hur rotticka bekämpas

Rotticka ska bekämpas om volymen av trädbeståndet på mineraljord före avverkningen till mer än 50 procent utgörs av tall eller gran eller av vardera totalt i ett riskområde. På torvmark ska bekämpningen utföras i områden där volymen före avverkningen till mer än 50 procent utgörs av gran.

Godtagbara bekämpningsmetoder är stubbehandling med ett godkänt växtskyddsmedel, byte av trädslag till lövträd efter förnyelseavverkning eller annan motsvarande åtgärd. Stubbupptagning eller hyggesbränning är inte godtagbara metoder. Alla granstubbar med en diameter över 10 centimeter ska behandlas.

Rotticka behöver inte bekämpas om något av följande villkor uppfylls

  • den termiska vegetationsperioden har inte börjat,
  • temperaturen ligger under 0 celsiusgrader på avverkningsdagen,
  • marken har ett sammanhängande snötäcke,
  • den lägsta temperaturen under de tre senaste veckorna före avverkningen har varit under -10 celsiusgrader i kommunen där avverkningen sker.

För att kunna köpa och använda medel för bekämpning av rotröta måste man ha växtskyddsexamen. Provet kan du avlägga i samband med en kurs eller på webben efter självstudier. Provet har en avgift och intyget är i kraft fem år.

.