Att försäkra skogen | Skogscentralen

Att försäkra skogen

En skogsförsäkring är ett riskhanteringsinstrument som är värt att överväga för var och en som idkar skogsbruk. Med försäkringen kan man gardera sig mot plötsliga och oförutsägbara skador som stormar och skogsbränder. Stormar är den vanligaste skadegöraren. Skogsskador gör att värdet på virket går ner eller går förlorat helt och hållet. Efter en allvarlig skada som storm eller skogsbrand är man tvungen att anlägga ett nytt plantbestånd.

Skador som vanligen uppkommer på trädbeståndet, avverkat virke och planterade träd och plantskog omfattas av skogsförsäkringen. Däremot ersätter skogsförsäkringen inte skador på sågat virke eller virke som vidareförädlats på annat sätt.

Allmänna villkor för skogsförsäkringen

En nedre gräns har fastställts för skada som kan ersättas. Kontrollera villkoren i förväg hos försäkringsbolaget eller i villkoren för en befintlig försäkring.

Mängden förstört trädbestånd ska vanligtvis vara minst 15 kubikmeter. Om det handlar om ett plantbestånd är villkoret för ersättning att det förstörda plantbeståndet har en sammanhängande areal på minst 0,5 hektar. När dessa gränser överskrids ersätter försäkringen skadan i sin helhet. Från ersättningen avdras emellertid den självriskandel som fastställts i försäkringsavtalet. Med hjälp av den nedre gränsen strävar man efter att undvika att skadeuppskattningar görs i onödan i fall där skadan skulle stanna under självriskgränsen.

Skadan ska vara plötslig och oförutsägbar. Därför ersätter försäkringen till exempel inte spridning av rotticka. Försäkringen ersätter inte heller skador som inträffat eller börjat innan försäkringen trädde i kraft.

Försäkringsersättningen mer omfattande än det statliga stödet

Skador som orsakats av andra hjortdjur än rådjur ersätts vanligtvis inte ur skogsförsäkringen, även om den skulle omfatta skydd mot skada som orsakats av djur. För hjortdjursskador kan man emellertid ansöka om ersättning ur statliga medel.

Enligt räddningslagen ansvarar skogsägaren för efterbevakningen av en skogsbrand. Om skogsägaren inte tar hand om efterbevakningen har den brandchef som leder räddningsverksamheten rätt att låta utföra efterbevakningen på skogsägarens bekostnad. Försäkringen täcker också kostnader av det här slaget om den innehåller skydd i händelse av skogsbränder.

Skogsförsäkringspremien är avdragsgill vid skogsbeskattningen. På motsvarande sätt är ersättningar ur skogsförsäkringen inkomst från skogsbruket som är underställd förskottsinnehållning.

.