Gå direkt till innehållet

Bra att veta

På den här sidan finns tips som gäller användningen av tjänsten MinSkog.fi. Under rubriken Aktuellt visar vi också meddelanden om störningar som framkommit.

Fastighetsuppgifter in i MinSkog.fi

Skogscentralens uppgifter om fastighetsägare grundar sig på Lantmäteriverkets fastighetsdatasystem. En ny ägare uppdateras i Skogscentralens kundregister och i tjänsten MinSkog.fi när den nya ägarens lagfart har bekräftats.

När det gäller outbrutna områden visas endast beteckningen i tjänsten MinSkog.fi. Så länge ingen lantmäteriförrättning har gjorts kan man inte titta på kartor eller skogsdata över ett outbrutet område. En fastighet som bildats av ett outbrutet område kommer att synas i MinSkog.fi när de nya fastighetsgränserna har uppdaterats hos Skogscentralen. För närvarande får vi uppdateringar om fastighetsgränser två gånger om året, på våren och på hösten. 

Skogsdata in i MinSkog.fi

Vi samlar in beståndsdata och håller uppgifterna aktuella

Tjänsten MinSkog.fi ger dig en helhetsbild av din skogsegendom. Här kan du dra nytta av den skogs- och naturinformation som upprätthålls av Skogscentralen. Med hjälp av fjärrkartering samlar vi in uppgifter om alla privatägda skogar i Finland. Uppgifterna baserar sig på laserskanning, flygfotografering och provytemätning. 

När du loggar in i tjänsten MinSkog.fi ser du specifikt för varje fastighet när och hur uppgifterna har samlats in.

Läs mer om skogs- och naturinformation.

Vi håller uppgifterna aktuella med hjälp av flygfoton, terrängbesök, anmälningar om användning av skog, Kemera-ansökningar, skogsägarna anmälningar om verkställda åtgärder och uppgifter som fås från andra organisationer.  
Du kan hjälpa oss uppdatera uppgifterna genom att göra en anmälan i tjänsten när en föreslagen åtgärd har utförts på en figur. Att arbetet har utförts kan också anmälas via varje enskild figurs egen sida, punkt 3 Åtgärdsförslag.

Vi rättar uppenbara fel i uppgifterna

Skogs- och naturinformationen är alltid i viss mån riktgivande. Beståndets ålder är det mest inexakta av alla enskilda egenskaper. På grund av sättet att producera information kan det också finnas fel i proportionerna mellan olika trädslag.

Uppgifterna är mer exakta på stora figurer och på figurer som har bestånd som är lika gammalt och har likadan struktur. Mindre exakta uppgifter förekommer i synnerhet på små figurer med omväxlande bestånd.

Läs mer om kvalitet för skogs- och naturinformation.

Vi rättar uppenbara fel i uppgifterna i tjänsten MinSkog.fi. Smärre inexaktheter som gäller beståndet rättar vi inte eftersom de inte har någon inverkan på kommande åtgärder.

Kontakta Skogscentralens kundtjänst om du stöter på uppgifter som bör rättas. 

Skogscentralens kundtjänst betjänar skogsägare och aktörer i skogsbranschen.

Kontaktuppgifter

Samtalet kostar lokalnätsavgiften (lna) eller mobilsamtalsavgiften (msa). Kontrollera priset hos din operatör.

Betjäningstider

Måndag: 08:00 - 18:00
Tisdag: 08:00 - 18:00
Onsdag: 08:00 - 16:00
Torsdag: 08:00 - 16:00
Fredag: 08:00 - 16:00

 

Information från skogsbruksplaner förs inte längre in i MinSkog.fi

Vi ändrade sättet att uppdatera skogs- och naturdata i MinSkog.fi den 1 februari 2022. Det går inte längre att komplettera uppgifterna med information från den egna skogsbruksplanen, vilket tidigare var möjligt.

Informationen i MinSkog.fi är till hjälp när man gör upp skogsbruksplanen

Om du vill ha en mer detaljerad plan med dina målsättningar med förslag till kommande åtgärder i din skog kan du låta en skogsfackman utarbeta en skogsbruksplan. De basuppgifter i tjänsten MinSkog.fi som samlats in med offentliga medel är ett bra underlag för en ny skogsbruksplan. 

Figurnumreringen kan avvika från den tidigare

I tjänsten MinSkog.fi börjar figurnumren på varje fastighet från nummer ett. Figurnumreringen i tjänsten kan avvika från en tidigare skogsbruksplan eller från den numrering som visas i tjänsteleverantörens e-tjänst.

När du hanterar ärenden i tjänsten MinSkog.fi är figurens läge på kartan det avgörande, inte numret på figuren. Exempelvis i en ansökan om Kemera-finansiering ska man välja den figur som finns i det område där man avser utföra arbetet. När du fyller i en Kemera-finansieringsansökan i tjänsten kan du vid behov också rita upp figuren själv.

Förslag till skogsvårdsarbeten

Det är frivilligt att utföra de skogsvårdsarbeten som föreslagits i tjänsten MinSkog.fi.

De förslag på skogsvårdsåtgärder som visas i tjänsten MinSkog.fi är uttryckligen förslag. De förpliktar inte dig att handla efter dem. Vi rekommenderar att du drar fördel av förslagen när du planerar vården av din skog. Det är bra att kontrollera åtgärdsförslagen i terrängen varje gång innan arbeten inleds.

Tänk också på att tjänsten bara visar ett förslag för varje figur. I praktiken kan det finns behov av flera olika arbeten på en och samma figur. Åtgärdsförslagen baserar på rekommendationerna i god skogsvård.

Läs mer här: Råd i god skogsvård

Planera skogsvårdsarbetena som större helheter

För varje åtgärdsförslag har i tjänsten MinSkog.fi fastställts vilket år det rekommenderas att åtgärden vidtas. Det kan alltså hända att gallring eller slutavverkning föreslås för flera figurer i din skog under tre på varandra följande år. Det kan emellertid vara förnuftigt att låta utföra alla föreslagna avverkningar på en gång under ett och samma år. Det är bra att kontrollera åtgärdsförslagen i terrängen varje gång innan arbeten inleds.

Skogsvårdsarbeten som lagts fram som brådskande

Förslag till skogsvårdsåtgärder som markerats som brådskande i tjänsten MinSkog.fi är sådana att de bör utföras i år eller att det hade varit bra att utföra dem redan tidigare. Vi rekommenderar att du börjar planeringen av skogsvårdsarbetena med att kontrollera dessa brådskande figurer i terrängen.

Meddela oss om ett föreslaget skogsvårdsarbete redan har utförts

Ibland händer det att du redan har vidtagit de skogsåtgärder som vi föreslår i tjänsten MinSkog.fi, men vi inte ännu har fått information om det. Du kan meddela oss om det genom att för figuren i fråga välja punkten ”Anmäl ett utfört skogsvårdsarbete”. Vi uppdaterar uppgifterna i tjänsten inom två veckor.

Om skogsdata har samlats in genom fjärrkartering kan det också uppkomma onödiga förslag till skogsvårdsåtgärder. När skogsdata samlas in med hjälp av laserskanning, flygfotografering och provytemätningar ökar antalet fel i inventeringsuppgifterna om det är fråga om en ojämn, flerskiktad eller annars för området avvikande figur. 

Läs mer om kvalitet för skogs- och naturinformation

Aktuellt

Observationer av hökfågelbon syns igen: Kartmaterial - Övriga naturobjekt - Hökfågelbon

Kartlagret med hökfågelbon har korrigerats, och nu kan du åter se i MinSkog.fi om några ormvråks-, bivråks eller duvhöksbon har observerats i din skog. (8.9.2022).

Uppgifter om utförda skogsvårdsarbeten uppdateras med fördröjning i MinSkog.fi

I tjänsten MinSkog.fi kan du meddela när skogsvårdsarbeten har utförts på ett område, alltså en figur. Uppgifter som kommit in före 10.10.2022 behandlas på vanligt sätt och uppdateras i MinSkog.fi inom ungefär två veckor. Information om arbeten som du meddelar om efter mitten av oktober uppdateras i tjänsten med fördröjning, möjligen först nästa år. Avbrottet i uppdateringen av information beror på att vi förnyar vårt skogsdatasystem. (9.8.2022)

  • Ändrad 24.8.2022: tiden för att meddela om utförda skogsvårdsarbeten förlängdes i och med att tidtabellen för bytet av system sköts upp (från slutet av juli till mitten av oktober).

Fastighetskartan: Övrigt material - Drönarbilder - Flygbilder i 3D

Just nu går det inte att se drönarfotografier i MinSkog.fi, eftersom de gamla 3D-bilderna har tagits bort. Nya drönarbilder kommer när Skogscentralen granskar avverkningsytor i terrängen. Vi får in nya bilder i tjänsten från och med senare i vår, då årets fältgranskningar kommer igång. 

Observera att det också kan ta längre tid för 3D-flygbilderna att laddas än för annat material på grund av den stora filstorleken. (3.5.2022).

Ändring i innehållet när du kollar in MinSkog.fi utan att logga in

Du kan bekanta dig med tjänsten MinSkog.fi utan att logga in. Då ser du hur tjänsten fungerar och vilket innehåll där finns på exempelanvändaren ”Tatu Tutustujas” exempelfastighet innan du loggar in som skogsägare och ser informationen om din egen skog. Möjligheten att välja ”Generalplanssituationen” som "Tatu Tutustuja” slopades 26.1.2022. Det När du är inloggad som dig själv kan du fortfarande se generalplanerna. (10.1.2022).

Naturobjekt på fastighetskartan 

Uppgifterna om flygekorrsobservationer och hotade arters förekomstplatser på fastighetskartan i MinSkog.fi är från januari 2021. Tills vidare kan inga färskare uppgifter visas i tjänsten. Underhållet av datamaterialet har övergått från Miljöcentralen till Luomus, och Luomus datasystem har inget gränssnitt till tjänsten MinSkog.fi. Vårt mål är att få in färskare uppgifter i MinSkog.fi hösten 2022.

Du kan också ta del av Finlands Artdatacenters material på webbplatsen laji.fi/sv. Materialet underhålls av Luomus. (10.1.2022).

Landskapsområden på fastighetskartan

Det har förekommit problem med att ladda upp landskapsområden som ska visas på fastighetskartan i MinSkog.fi. Finlands miljöcentral underhåller datamaterialet om landskapsområden. Du kan läsa uppgifterna om olika landskapsområden även i miljöcentralens karttjänst.  (10.1.2022).

Problem med Kemera-blanketten?

Om du har problem med kryssrutorna när du fyller i Kemera-blanketten kan du prova att byta webbläsare. Till exempel fungerar inte valet av arbetsslag i Internet Explorer.

Automatisk utloggning från MinSkog.fi fungerar inte alltid

Allt fler elektroniska ärendehanteringstjänster använder Suomi.fi-identifikationstjänsten. Det goda med den är att man efter att en gång ha identifierat sig kan använda flera tjänster, till exempel MinSkatt-tjänsten och MinSkog.fi. Om du till exempel först loggar in i MinSkatt och därefter öppnar MinSkog.fi så öppnas tjänsten i en ny flik eller ett nytt fönster. Senare då du loggar ut från MinSkatt borde du också automatiskt loggas ut från övriga tjänster du använder, som MinSkog.fi. Nu sker det här nödvändigtvis inte, utan MinSkog.fi lämnas öppet i sitt fönster och du måste själv logga ut.

Att använda zoomen på kartan

När man på fastighetskartan försöker zooma in eller ut på kartan med verktyget till höger så ändras inte skalan i rullgardinsmenyn i samma förhållande. När du väljer en färdig skala från rullgardinsmenyn så ändras också inzoomningen i samma förhållande. Sträckan som visar skalan till vänster ändras dock korrekt oberoende av inzoomningssätt.