Anläggande av plantbestånd | Skogscentralen

Anläggande av plantbestånd

Mer information

Markku Remes
ledande expert på skogsvård
tfn 029 432 4938
markku.remes(at)skogscentralen.fi

• Publikationen Receptet på en bra plantskog

En skogsägare som låter utföra förnyelseavverkning är skyldig att se till att det växer upp ny skog i stället antingen på naturlig väg eller genom odling. De val som görs när plantbeståndet anläggs avgör hur den nya skogen blir.

Så får du ett bra plantbestånd

Trädslaget väljs enligt ståndort: gran och björk lämpar sig för bördiga marker, tall för karga och torra marker. I MinSkog.fi kan du kolla objektets ståndortstyp och jordmån. Ståndorten och trädslaget bestämmer också på vilket sätt skogen kan förnyas och huruvida markberedning behövs.

Det lönar sig att satsa på markberedningen: den påskyndar uppkomsten av det nya plantbeståndet och den tidiga utvecklingen av det, och är rentav nödvändig på marker som lätt växer igen eller blir sanka. Metoden väljs efter terrängen. Markberedning minskar också behov av gräs- och slybekämpning.

Bördiga marker harvas eller högläggs med grävmaskin. Vid högläggning söndras markytan sparsamt och grästillväxten är också knappare, vilket minskar behovet av tidig plantskogsskötsel.

På karga marker är harvning och fläckupptagning, ibland också hyggesbränning, de vanligaste metoderna. På vattensjuka marker och torvmarker kan det bli aktuellt att dika avverkningsområdet.

Ett bra plantbestånd är tillräckligt tätt, eftersom en del av plantorna oundvikligen dör under de första åren. Ett lyckat slutresultat kan säkerställas genom att man följer planbeståndets utveckling och vid behov röjer markvegetationen i närheten av plantorna.

Förnyelse på naturlig väg

Vid naturlig förnyelse börjar plantorna växa från frön från fröträd som lämnats kvar i det avverkade området eller från frön i det omgivande beståndet. De omedelbara kostnaderna är låga, men förnyelsen är oftast långsammare och resultatet inte lika jämnt som vid odling.

Naturlig förnyelse av tall lämpar sig på karga och torra växtplatser där markvegetationen inte stör plantornas utveckling. Markberedning påskyndar oftast förnyelsen. Avverkningar som tar sikte på naturlig förnyelse bör du förlägga till år med goda fröskördar.

Naturlig förnyelse av granbestånd förutsätter att det har uppkommit livskraftiga plantor i skogen, till exempel till följd av luckhuggning.

Förnyelse genom odling

Skogen kan också förnyas genom såning eller plantering. De frön och plantor som används är av förädlat ursprung och härrör från träd som beträffande arvsmassan är av god kvalitet. Odling är också en bra metod ifall det förekommer rotticka i skogen. De köpta plantorna är friska till skillnad från den befintliga underväxten.

Såning är en kostnadseffektiv metod som lämpar sig för tall. Såning ger ett tätare plantbestånd jämfört med plantering och därmed virke av bättre kvalitet. Den eftersträvade tätheten för ett plantbestånd av tall är 4 000–5 000 plantor/ha, för att det inte ska uppkomma kraftiga grenar nära roten och det framtida timret ska bli av god kvalitet. Såning görs vanligtvis maskinellt i samband med markberedningen.

Plantering är en bra metod för förnyelse av gran- och lövträdsbestånd. Beroende på trädslaget rekommenderas en täthet på 1 600-2 500 plantor/ha. Lövträdsplantor som växer upp från frön på naturlig väg kompletterar beståndet så att det blir tillräckligt tätt och bidrar till en artrik och frisk skog. Att plantera kräver mycket tid och är en dyr metod, men en lönsam investering på bördiga marker.

Plantorna planteras i bearbetad jord maskinellt eller för hand med hjälp av planteringsrör. Det bästa stället för en planta är mitt på en tuva, eftersom plantan då klarar sig bäst i konkurrensen med markvegetationen. Tuvor skyddar också plantorna från skadegörare.

.