Andra värdefulla livsmiljöer

Mer information

Riitta Raatikainen (vikarierar för Matti Seppälä)
ledande expert på naturvård
tfn 050 314 0440
riitta.raatikainen(at)skogscentralen.fi

Matti Seppälä
ledande expert på naturvård
tfn 050 314 0378
matti.seppala(at)skogscentralen.fi

Andra värdefulla livsmiljöer är områden som inte uppfyller kriterierna i skogs- och naturvårdslagen eller kriterierna för skogscertifieringen De är vanligen små till ytan. Ofta utgör de enhetliga livsmiljökoncentrationer tillsammans med objekt som definieras i skogslagen I dessa livsmiljöer finns strukturdrag som är viktiga för den biologiska mångfalden, till exempel murkna träd, stora aspar, ädellövträd och andra lövträd samt brandskadad ved. Sådana livsmiljöer är gamla barr- och blandskogar som är värdefulla ur naturvårdshänsyn samt gamla lövskogar, solexponerade sluttningar på åsar, dödisgropar, örtbevuxna torvmarker, hagmarker i kulturlandskap och skogsängar.

Bevarandet av andra värdefulla livsmiljöer ingår i förutsättningarna för skogscertifiering. Skogscertifiering är ett frivilligt kvalitetssystem för skogsägaren som förutom de lagstadgade kraven omfattar livsmiljöer som upprätthåller mångfalden i skogarna.

Även följande miljöer är värdefulla för naturens mångfald:

  • övergångszoner i skogskanter
  • odikade våtmarker dälder och strandområden vid vattendrag
  • grundvattenområden
  • skogar på berg och fjäll
  • rovfåglars boträd med omgivningar
  • grottsystem som djur använder som boplatser, skogshöns spelplatser och andra för villebråd värdefulla områden
  • livsmiljöer för hotade och krävande växter

Enligt rekommendationen ska alla dessa livsmiljöer lämnas orörda. Om man trots det vill utföra skötselåtgärder i dem, är rekommendationen att man lägger vikt vid naturskydd, vård av skogslandskap och naturlig föryngring.