Gå direkt till innehållet

Webbstudiematerial

Lär dig nytt med Skogscentralens självstudiematerial på nätet – oberoende av tid och plats.

Med webbstudiematerialet lär du dig om till exempel skogsägande, skogsvård och naturhänsyn, skogsbeskattning, naturprodukter och naturtjänster, hyggesbränning och privatvägsärenden. Du får repetera det du lärt dig genom att svara på frågor och göra prov. 

Det mesta av materialet är på finska och du hittar en sammanställning på den finska webbsidan.

Du får tillgång till webbstudiematerialet när du registrerar dig i tjänsten för webbstudiematerial. När du fyllt i registreringsblanketten får du inloggningsuppgifterna skickade till din e-post. Via länken Logga in till webbstudiematerialet kan du logga in och ta del av de webbkurser som finns i tjänsten. 

Om du har frågor om tjänsten eller problem med att använda den kan du kontakta oss per e-post på eKoulutuksetatmetsakeskus.fi. 

Webbstudiematerialet Naturhänsyn i min skog

Monimetsä-projektet har producerat ett webbmaterial för skogsägare om olika sätt att ta hänsyn till naturen i ekonomiskog. I materialet Naturhänsyn i min skog kan skogsägare testa sina kunskaper om naturhänsynsmetoder och samtidigt lära sig mer om dem.

Materialet består av sju delar. Det tar ungefär en halv timme att gå igenom hela materialet, men man kan också ta bara en av delarna på ungefär 5-10 minuter. De handlar till exempel om vad man strävar efter när man sparar naturvårdsträd vid avverkningar, vilka träd som är speciellt värdefulla som naturvårdträd, varför det behövs skyddszoner vid vattendrag och vad död ved har för betydelse i ekonomiskog.

Proffs på vård av torvmarksskog

Studiematerialet för Proffs på vård av torvmarksskog syftar till att ge beredskap att planera projekt för vård av torvmarksskog på ett helhetsmässigt sätt och att göra planeraren medveten om kraven för alla skeden i åtgärdskedjan. Ett väl gjort planeringsarbete främjar skogsbrukets lönsamhet, tryggar mångfalden och underlättar identifieringen av naturvårdsobjekt och bedömningen av effekterna av olika åtgärder. Bekanta dig med studiematerialet för webbkursen på Tapios sida Proffs på vård av torvmarksskog.

Du kan testa och validera den inhämtade kunskapen genom att genomföra det kompetensprov för proffs på vård av torvmarksskog som Finlands skogscentral tillhandahåller. Logga in till webbstudiematerialet.

Skogsskador, granbarkborren i skogen: Förebygg, kontrollera och bekämpa

Meningen med e-kursen är att öka kunskaperna om granbarkborrens livscykel och om hur barkborreskadorna framskrider steg för steg. Kursen tar också upp skogsskadelagen och digitala verktyg som kan användas för att förutse riskerna.

Genom bildexempel får du lära dig att känna igen barkborreskador och riskplatser. Studera symtom i trädbeståndet, överväg vilka åtgärder som kan behövas, och kom ihåg att ett träd som redan dött inte längre ökar risken för insektsskador.

Räkna med mellan en halvtimme och en timme för att gå igenom e-kursen. Logga in till webbstudiematerialet.

Se också: Granbarkborren i skogen: förebygg, kontrollera och bekämpä