Gå direkt till innehållet

Naturtyper i naturvårdslagen

Naturtyperna är sällsynta och ofta små till ytan, men värdefulla för naturens mångfald och landskapsvården. Målet med skyddet är att bevara naturtypernas särdrag. I vissa fall kan det krävas kontinuerlig vård och användning för att bevara naturtyperna.

Följande naturtyper skyddas av naturvårdslagen:

  • naturliga dungar som till betydande del består av ädla lövträd,
  • hassellundar,
  • klibbalskärr,
  • sandstränder i naturtillstånd,
  • ängar vid havsstranden,
  • trädlösa eller av naturen trädfattiga sanddyner,
  • enbevuxen ängsmark,
  • lövängar, samt
  • stora enstaka träd och trädgrupper som dominerar ett öppet landskap.

Naturtyper som avses i naturvårdslagen får inte ändras så att deras särdrag äventyras. Åtgärdsbegränsningen träder i kraft då Närings-, trafik- och miljöcentralen i ett beslut har definierat områdets gränser och delgivit områdets ägare och innehavare beslutet. Under beredningen av beslutet hörs markägarna och andra berörda parter.  

Mer information