Puun tiet digiaikaan Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu

Lisätietoja

Markus Ekdahl
projektipäällikkö, Oulu
puh. 040 748 4201

Rainer Haverinen
projektineuvoja, Kajaani
puh. 050 471 2767

sähköpostit ovat muotoa:
etunimi.sukunimi(at)metsakeskus.fi

Hankkeen tavoitteena on tehostaa ja sujuvoittaa puunkuljetuksia sekä muuta maaseudun liikennöintiä Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun metsä- sekä yksityistellä. Digitalisoimalla tiestöä koskevat tiedot parannetaan tiedon saatavuutta ja sen hallintaa. Tietoa hyödyntämällä aktivoidaan tiekuntia teiden hallinnon järjestämiseen, tiestön aktiiviseen hoitoon ja parantamiseen. Yrityksiä ja muita palveluntarjoajia aktivoidaan tuottamaan ammattitaitoisia palveluja tiekunnille tuotettavan tiedon avulla.

Digitalisaatio tarjoaa mahdollisuuden hallita tiestöä koskevaa sijainti- ja ominaisuustietoa sekä tuottaa tietoon perustuvia palveluja tienkäyttäjille. Tietomäärä on suuri, mutta tehokkailla järjestelmillä ja tiedon tuottajien yhteistyöllä sen hallinta ja analysointi ovat mahdollista. Lisäksi tieto on mahdollista pitää aikaisempaa helpommin ajan tasalla sähköisen tietopäivityksen avulla.

Hanke toteutetaan Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa 1.8.2018 - 31.7.2020.

Taustaa

Yksityistiet ovat puuhuoltomme kannalta erittäin tärkeässä asemassa. Ne kattavat koko tiestöstämme noin 80 prosenttia.

Yksityistietyyppejä on useita. Metsätiet ja vakituisen asutuksen ulospääsytiet ovat niistä merkittävimpiä. Käyttötarkoituksesta riippumatta nämä yksityistietyypit toimivat maaseudun ja haja-asutusalueen monikäyttöteinä palvellen kaikkia alueen elinkeinoja, asutusta, maa- ja metsätaloutta, marjastajia, metsästäjiä ym. teitä käyttäviä tahoja sekä toimijoita.

Yksityistien hoidosta vastaavat tien osakkaat. Yhteisen tien hoitamiseksi osakkaat perustavat tiekunnan ja käytännön toimenpiteiden toteutusta varten nimetään hoitokunta tai toimitsijamies. Vaikka tiekuntia on yksityistietoimituksissa perustettu, monien toiminta on hiipunut, ajan kuluessa vastuuhenkilöt ovat ikääntyneet tai omistukset ovat vaihtuneet. Tällöin teiden hoito ja perusparannukset jäävät tekemättä ja tiet rappeutuvat.

Pohjoisissa maakunnissa metsä- ym. yksityistieverkoston muodostama tuki yleiselle tieverkolle on muuta maata merkityksellisempi. 

Hankealueella on Digiroad-aineiston perusteella yhteensä 53 198 km yksityisteitä. Tämä jakaantuu niin, että Kainuussa teitä on 20 439 km ja Pohjois-Pohjanmaalla 32 759 km. Yksityisteiden siltojen osalta ei ole olemassa kattavaa tietoa niiden lukumäärästä.

Hankkeen toteutus

Eri maakunnista valitaan pilottitiestöt / pilottikohteet, joissa toteutetaan perustiedon tuottaminen ja kokeillaan erilaisia tiedonhankinnan ja päivityksen menettelyjä. Valinnassa painotetaan puun hankinnan tarpeita, käyttäjien antamaa arviota kohteen kunnosta ja sen vaikutuspiirissä olevien metsien hakkuupotentiaalia.

Kokeiltavat tiedonkeruun ja päivityksen menetelmät päätetään hankkeen aikana. Tavoitteena on löytää keinoja käyttäjien tekemään tiedonkeruuseen mobiililaitteiden avulla, automaattiseen tiedonkeruuseen sekä paikallistuntemuksen tehokkaaseen hyödyntämiseen. Kokeilut tehdään yhteistyössä pilottikohteiden toimijoiden esim. tiekunnan osakkaiden, palveluita tuottavien yritysten, paikallisten metsäammattilaisten jne. kanssa. Tiedonkeruun pilotointia voidaan myös ostaa palveluna toimijoilta ostopalvelubudjetin puitteissa.

Hankkeessa arvioidaan teiden kunnostustarve lähtien tien perustiedoista - rakentamisvuosi / aikaisempi korjausvuosi, metsätiestön yleissuunnitelma, käyttäjien - mukana olevat toimijat - palautteesta.

Silloista kerättävää tietoa on siltojen sijainnit (määrä) ja perustietoja esim. materiaali, nykyiset käyttörajoitukset, käyttäjien palaute korjaustarpeesta (mukana olevat toimijat). Hankkeessa ei ole varattu resursseja siltatarkastajien suorittamiin kuntokartoituksiin mahdollisia esimerkkikohteita lukuun ottamatta.

Tiedon jakaminen

Hankkeessa kerättävä tieto tallennetaan Metsäkeskuksen uuteen paikkatietopalvelin ympäristöön. Palvelin tulee olemaan julkisen paikkatietoaineiston jakeluun tarkoitettu.

Hankkeen hyödyt

Mitä hyötyjä tiestöä koskevasta tiedosta voi olla

  • tiestön kunnossapidon ja perusparannusten määrän lisääntyessä yritysten liikevaihto ja työllistämismahdollisuudet kasvavat
  • sujuva ympärivuotinen puunkuljetus hyväkuntoisella tieverkolla
  • kuljetusyrittäjien toiminnan kannattavuus paranee
  • metsänomistajien metsätalouden harjoittamisen kannattavuus paranee 
  • tiedonkulku tiekuntien, palvelujen tuottajien, puun kuljetuksista vastaavien ja julkisten rahoittajien välillä paranee
  • tieosakkaiden ymmärrys tiestön tilasta perustuu samaan tietopohjaan
  • tieto tukee maaseudun muun raskaan liikenteen sekä palo- ja pelastustoiminnan kuljetusten suunnittelua

Tarvitseeko tiekuntasi tai tarvitsetko tieosakkaana lisätietoja tieasioista?

Voit kysyä tieasioista ja lähettää yhteystiedot Webropol lomakkeella.

Yhteistyöllä tavoitteeseen

Puun tiet digiaikaan - hankkeen toteuttaa Suomen metsäkeskus. Hankkeen ohjausryhmässä ja asiantuntijayhteistyössä ovat mukana Metsäteho, Metsähallitus, metsäteollisuus yrityksiä, Metsänhoitoyhdistyksiä sekä muita metsäpalvelu-ja tieisännöinti asiantuntijoita. Lisäksi hanke tekee yhteistyötä muiden vastaavien hankkeiden kanssa.

Hankkeen ovat rahoittaneet EU:n maaseuturahasto sekä sekä joukko yksityisiä rahoittajia, joita ovat:
Haapajärven Ha-Sa Oy, Haapuu OyKaiCell Fibers OyKanteleen Voima Oy, Kuhmo Oy, Kuusamon yhteismetsäMetsähallitus, Meltex, Mhy Haapavesi-Kärsämäki, Mhy Kuusamo, Mhy Oulun seutu, Mhy Pudasjärvi, Mhy Pyhä-Kala, Mhy Siikalakeus, Oulun Energia Oy, OTSO Metsäpalvelut Oy, Pölkky Oy, Stora Enso Oyj, Vapo OyWest Coast Road Masters Oy.

Hyödyllisiä linkkejä