Päättynyt: Pohjoisen puun tiet | Metsäkeskus

Päättynyt: Pohjoisen puun tiet

Lisätietoja

Eeva-Liisa Repo
elinkeinopäällikkö
puh. 040 5487 026
eeva-liisa.repo(at)metsakeskus.fi

Pohjoisen puun tiet -hankkeen tavoitteena on tehostaa metsäbiotalouden raaka-aineen kuljetuksia kokoamalla alan toimijoita ja toimenpiteitä parantamaan erityisesti alemman asteisen tieverkon käytettävyyttä puuraaka-aineen kuljetuksiin sekä puun varastointia ja sitä tukevaa terminaaliverkostoa Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin maakuntien alueella.

Hankkeen tuotoksena syntyy esitys tieverkon parantamiseen kohdistuvista toimenpidetarpeista sekä terminaalien ja välivarastojen sijaintitarpeista hankealueella, huomioiden teollisuuden lisääntynyt puunkäyttö sekä suunnitteilla olevat uudet tehdasinvestointien logistiikkatarpeet.

Hankkeen toteutus

Hankkeessa kootaan yhteen eri osapuolten tiedot tieverkon tilasta ja nykyisestä terminaali- ja välivarastoverkostosta sekä näkemykset kehittämistarpeista.

Hankkeen toimenpiteet voidaan jakaa kolmeen osa-alueeseen:
1.  Nykytilanteen kartoitus
Yhdessä toimijoiden kanssa kootaan tietoa tieverkon käytettävyydestä ja puutavaran varastopaikoista. Työssä hyödynnetään aiemmat mahdolliset selvitykset ja hyödynnetään metsäkeskuksen metsävaratietoa. Tässä vaiheessa on oleellista hahmottaa puuvirrat ja niissä mahdollisesti tapahtuvat muutokset sekä nykyisten terminaalipaikkojen sijainti.

2.  Tavoitetila
Tässä vaiheessa kartoitetaan eri osapuolien näkemykset ja tavoitteet alemman tieverkon tilasta ja terminaali- ja välivarastoverkostosta sekä näkemykset kehittämistoimenpiteistä.

3.  Esityksen antaminen
Hankkeen tärkein toimenpide on luoda esitys tiestön kehittämistoimenpiteistä ja terminaaliverkostosta sekä toimijoiden osallistumisesta esitettäviin toimenpiteisiin.

Hankkeen hallinnoinnista ja raportoinnista vastaa Metsäkeskus ja toteutukseen osallistuu asiantuntijaryhmä, joka koostuu monipuolisesti hankkeen kohderyhmän toimijoista. Laajempi yhteistyö metsäalan toimijoiden, kuntien ja maakuntien hallinnon kanssa toteutetaan tapaamisien, kokousten/työpajojen ja kyselyjen muodossa.

Hankkeen hyödyt

Hankkeen pääasiallinen kohderyhmä- ja hyödynsaajajoukko on laaja, mm: metsäteollisuus ja energialaitokset, sahateollisuus, kuljetusyrittäjät sekä terminaalien ja välivarastojen palvelutarjoajat, metsäalan yritykset ja toimijat, jotka osallistuvat eri tavoin kuljetusten järjestämiseen ja joiden toiminta on riippuvainen kuljetusten sujuvuudesta.

Hyödynsaajia ovat metsänomistajat, jotka hyötyvät puunkuljetusten sujuvuudesta parempana puunkysyntänä, kunnat ja kaupungit metsäbiotalouden vahvistumisena elinkeinorakenteessa sekä valtion organisaatiot, jotka saavat paremman tietopohjan omia päätöksiään varten.

Hankkeen ovat rahoittaneet EU:n maaseuturahasto sekä Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin ELY -keskukset.

Hankkeen toteuttajana on Suomen metsäkeskus ja hankkeen toteutusaika on 1.9.2016 - 31.12.2017.
 

Hankkeelta

 

  

.