PaiBiRa - Paikalliset Biopohjaiset Rakennusmateriaalit | Metsäkeskus

PaiBiRa - Paikalliset Biopohjaiset Rakennusmateriaalit

Lisätietoja

Kyllikki Maaranto
projektineuvoja
040 732 2064
kyllikki.maaranto(at)metsakeskus.fi

 

Rakentamisen sektori on merkittävässä roolissa ilmastonmuutoksen hillinnässä. Euroopan kokonaisenergiankulutuksesta 40 % ja kolmannes CO2-päästöistä liittyy rakennuksiin ja rakentamiseen. Uudisrakennusten energiatehokkuuden parantuessa niiden käytön aikainen hiilijalanjälki on pienentynyt ja rakennusmateriaalien osuus kasvihuonekaasupäästöistä korostunut. Rakennusmateriaalit muodostavatkin nykyistä suuremman osan rakennuksen koko elinkaaren aikaisista kasvihuonekaasupäästöistä.

Suomen kansallisen energia- ja ilmastostrategian 2030 linjausten mukaan rakennusmateriaalien ja -tuotteiden valmistuksessa aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt tullaan kytkemään rakentamisen ohjaukseen. Biopohjaisten rakennustuotteiden käytöllä on tutkimusten mukaan merkittävät suorat ja välilliset vaikutukset kasvihuonekaasupäästöjen vähenemiseen. Tämän takia onkin syytä kehittää uusia, vähähiilisiä, resurssitehokkaita ja ekologisia biopohjaisia rakennusmateriaaleja.

PaiBiRa-hankkeen tavoitteena on selvittää paikallisten, biopohjaisten materiaalien potentiaalia, saatavuutta ja kerättävyyttä Pohjois-Pohjanmaalla sekä niiden teknis-taloudellista soveltuvuutta rakentamiseen. Näitä materiaaleja ovat metsäteollisuuden sivuvirrat, metsä- ja peltobiomassat, lampaanvilla, hamppu ja sammal sekä mahdolliset muut biopohjaiset materiaalit. Hankkeessa selvitetään materiaalien tekninen ja rakennusfysikaalinen soveltuvuus rakennusvaipan eristämiseen ja mahdolliseen muuhun rakentamiseen, testataan materiaalien rakennusfysikaaliset ominaisuudet, tehdään eri rakenteiden simulointimallit ja kenttätestit sekä materiaalien laatuluokittelu.

Hankkeessa tehdään eri koerakenteiden elinkaarianalyysit, joissa analysoidaan valittujen materiaalien vaikutusta rakentamisen, rakennusten käytön aikaisiin ja käytön jälkeisiin ympäristöhyötyihin. Lisäksi hankkeessa selvitetään materiaalien käyttöönoton liiketoimintamahdollisuuksia.
Hankkeen toiminta-alue on Pohjois-Pohjanmaa. Hankkeen kohderyhmänä ovat rakennusalan toimijat ja yritykset, ekorakentajat, rakennuttajat, rakennusalan viranomaiset, arkkitehti- ja suunnittelutoimistot, rakennustuoteteollisuus ja ympäristöalan yritykset. Hankkeen toteuttavat Oulun ammattikorkeakoulu Oy, Luonnonvarakeskus ja Suomen Metsäkeskus. Hankkeen toteutusaika on 1.9.2017 - 31.12.2020. Metsäkeskuksen tehtävään kuuluu hyödynnettävien metsäbiomassojen kartoitus.

Lisätietoja toiminnasta hankkeen päätoteuttajan sivulla.

 

 
   

 

.