Päättynyt: Toimiva metsä

Lisätietoja

Tilusjärjestely- ja yhteismetsähanke 2009-2014

EU-rahoitteisen hankkeen tavoitteena on parantaa metsätilusjärjestelyin kohdealueen metsälöiden kokoa ja muotoa ja tätä kautta parantaa maakunnan metsätalouden kannattavuutta. Lisäksi tavoitteena on edistää yhteismetsien perustamista ja tilojen liittymistä olemassa oleviin yhteismetsiin. Tilusjärjestelyillä tarkoitetaan maanmittaustoimituksia, joissa kiinteistöjen tiluksia järjestelemällä parannetaan järjestelyalueen pirstoutunutta tai muuten epäkelpoa kiinteistöjaotusta ja edistetään näin kiinteistöjen tarkoituksenmukaista käyttöä. Hankkeen kohdealueena on Pohjois-Pohjanmaan maakunta ja toteutusaika 1.9.2009-31.8.2014.

Toteutus yhteistyössä Maanmittauslaitoksen kanssa

Hanke toteutetaan kiinteässä yhteistyössä Maanmittauslaitoksen kanssa. Hankkeella valmistaudutaan tulevalle strategiakaudelle. Maanmittauslaitoksen vuoden 2009 aikana valmistuneen toiminta- ja taloussuunnitelman 2011 – 2014 mukaan metsätilusjärjestelyt ja yhteismetsien muodostamiset käynnistyvät TTS-kaudella. Maanmittauslaitos osallistuu niihin omalla työpanoksellaan. Maanmittauslaitoksen rooli perustuu lakiin Maanmittauslaitoksesta, jonka 2§:n mukaan Maanmittauslaitoksen tulee huolehtia tilusjärjestelytoiminnasta. Hankkeessa hyödynnetään Maanmittauslaitoksessa kehitettyä paikkatietoaineistoihin perustuvaa analysointivälinettä (MEKIRA), jolla voidaan aiempaa tehokkaammin selvittää metsälöiden kiinteistö- ja käyttörakenteita.

Tavoitteisiin metsänomistajille suunnatulla tiedottamisella

Hankkeessa tiedotetaan ensisijaisesti metsänomistajille mutta myös metsäalan toimijoille. Tiedonvälitykseen käytetään sekä yleistiedottamista että kohdennettuja infotilaisuuksia.

Metsien tilusrakenteen kehittäminen

Hanke aloitetaan selvittämällä maakunnan kaikkien kuntien metsäpalstojen kiinteistörakenne. Hankkeen puitteissa järjestetään sekä kuntakohtaisia että laajempia seutukunnittaisia tiedotustilaisuuksia. Tilaisuuksissa kerrotaan alueen kiinteistörakenteen käytettävyydestä metsätalouteen. Selvitetään tilusjärjestelyn sisältöä ja tavoitteita.
Mahdollinen keino on:

  • Tilusjärjestely 

Metsien omistusrakenteen kehittäminen

Omistusrakenteen kehittämisosiossa hanke keskittyy yhteismetsäkysymykseen. Selvitetään Pohjois-Pohjanmaan maakunnan alueen yhteismetsien halukkuus laajentua ja ottaa uusia osakkaita. Tiedotustilaisuuksissa kartoitetaan mahdollisuuksia uusien yhteismetsien perustamiseksi. Uuden yhteismetsän runko voi syntyä alueen kuntien tai seurakuntien metsien ympärille. Kuntien ja seurakuntien mielenkiintoa asiaan selvitetään.

Mahdollisia keinoja ovat:

    • Yhteismetsän perustaminen                                   
    • Kiinteistön liittäminen yhteismetsään

       

Materiaalit >>
Hankkeen loppuraportti

Hankkeen toiminta-aika päättyi 31.8.2014. Hanke asioissa projektipäällikön Mikko Honkasen uudet yhteystiedot 1.9.2014 lähtien:

p. 0400 686 766
s-posti: mikko.honkanen@maanmittauslaitos.fi