Päättynyt: Suometsien kokonaisvaltainen käsittely | Metsäkeskus

Päättynyt: Suometsien kokonaisvaltainen käsittely

Hankkeen päätavoitteena on lisätä alueen metsänomistajien tietoisuutta suometsien eri hyödyntämismahdollisuuksista ja -tavoista. Toisena tavoitteena on lisätä suometsissä toimivien käytännön toimijoiden osaamista. Hanke toteutetaan Etelä-Pohjanmaan maakunnassa aikavälillä 1.1.2013 – 31.12.2014.

Taustaa

Etelä-Pohjanmaan maakunnan erityispiirteenä on suovaltaisuus. Metsätalouden maan alasta 43 % on suometsiä, joista on ojitettu 78 %. Laadittujen ennusteiden mukaan lähivuosina hakkuukertymästä yli 40 % kertyy suometsistä.

Suometsien suotuisan puuntuotannollisen kehityksen turvaaminen edellyttää että kunnostusojituksen taso säilytetään. Eri toimijoiden yhteistoimintamuotoja ojitusalueiden hakkuiden ja hoitotöiden edistämiseksi on lisättävä ja metsänomistajien sekä metsäalan toimijoiden osaamista ja tietoutta suometsätalouden erityispiirteistä ja alan uusista innovaatioista on kasvatettava. Turvemaiden lannoituksilla on mahdollista lisätä metsänomistajien nettotulosta, tuhkalannoitus on todettu todella pitkävaikutteiseksi ja kannattavaksi investoinniksi. Suometsien uudistamismenetelmissä on tärkeää omaksua hyvään uudistamistulokseen johtavat menetelmät.                                            

Turvemailla on mahdollista harjoittaa myös muuta kuin metsätalouteen liittyvää toimintaa. Osa soista voidaan ottaa turvetuotantoon tai marjan kasvatukseen ja riistatalouteen. Erityistä huomiota on myös kiinnitettävä luontokysymyksiin. Suoalueita on myös mahdollista ennallistaa ja perustaa kosteikoita jotka palvelevat vesiensuojelua ja riistaa.

Hankkeen toteutus

Hankkeen toimesta metsänomistajille, metsäalan toimijoille ja sidosryhmille järjestetään tiedotusta laajana yhteistyönä seuraavista aihepiireistä:

 • Kunnostusojituksen merkitys ja toteuttamistavat
 • Suometsien hoidon kokonaisvaltainen toimintamalli toteutettavien töiden yhteensovittamiseksi
 • Suometsien ravinnetalous ja lannoitus, erityisesti tuhkalannoitus
 • Suometsien puuston korjuun perusteet ja erityispiirteet
 • Uusimmat tekniikat ja innovaatiot
 • Energiapuun hankinta turvemailta
 • Turvemaiden uudistamisen menetelmät
 • Aiheeseen liittyvä säädöstö
 • Suometsien ennallistamismahdollisuudet ja -tavat
 • Kosteikkojen rakentaminen ja vaikutukset
 • Riistan elinympäristöjen parantaminen ja marjantuotanto
 • Erilaiset vesiensuojeluratkaisut ja rakenteet
 • Suotyypit, lajisto- ja luontotyypit ja soiden uhanalaiset
 • Soiden muut käyttömuodot
 • Suo- ja turvemaiden strategia ja Etelä-Pohjanmaan suoselvitys
 • Turpeentuotantoalueiden jälkikäyttö

Hankkeen hyödyt

Hankkeen ensisijaiset hyödynsaajat ovat hankkeen toteutusalueen metsänomistajat, joiden tietoisuus suometsiensä hyödyntämismahdollisuuksista ja - tavoista lisääntyy. Hyödynsaajia ovat myös alueen metsätalouden toimijat, joiden osaamistaso lisääntyy, työskentely rationalisoituu ja raaka-aineen saanti paranee.

Yhteistyöllä tavoitteeseen

Suometsien kokonaisvaltainen käsittely -hanke tekee laajaa yhteistyötä eri metsäalan toimijoiden ja sidosryhmien kanssa. Avainasemassa ovat alueen metsänhoitoyhdistykset ja Länsi-Suomen metsänomistajien liitto.

Hankkeen rahoittajana toimii Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto.

Hankkeen seminaarien ja tilaisuuksien materiaalit >>

Tietoa suometsistä, tietopaketit >>

Hanke on julkaissut oppaan Monimuotoisuudelle tärkeät elinympäristöt. Katso julkaisu >>

.