Päättynyt: Ruka-Kuusamo pilottihanke

Lisätietoja

Yhteistyössä mukana

Lisätietoja:
Veijo Nivala, metsäneuvoja
p. 0400 263 750
veijo.nivala@metsakeskus.fi

Metsäkeskus Pohjois-Pohjanmaa on mukana kehittämässä elinkeinolähtöistä, monitavoitteista metsäsuunnittelua. Hanketta koordinoi Oulun seudun ammattikorkeakoulu, ja siinä on mukana useita osatoteuttajia ja yhteistyökumppaneita. Hankkeen toteutusaika on 3.7.2011-31.12.2014.

Hankkeen tavoitteena on kehittää alueellista metsän suunnitteluprosessia monipuoliseksi informaatiopalveluprosessiksi niin, että alueen yrittäjien toiveet ja tarpeet saadaan välitettyä metsänomistajien tietoon nykyistä paremmin. Metsänomistajat voivat näin paremmin huomioida yrittäjien näkökulman päättäessään metsiinsä kohdistuvista toimenpiteistä.

Tiedonvälityksen lisäksi hankkeessa kehitetään ja testataan uudenlaisia menettelytapoja, joiden avulla metsänomistajat ja metsiä käyttävät voivat halutessaan keskenään sopia poikkeavista metsänhoitotoimen- piteistä. Hanke on hyvä esimerkki luonnon arvoja kunnioittavasta elinkeinopolitiikasta Kuusamossa. Ruka-Kuusamon alueen metsänomistajat saavat hankkeesta lisää arvokasta tietoa metsäsuunnittelusta ja voivat myös hyötyä metsistään uudella tavalla. Matkailuelinkeinon näkökulmasta hankkeen tavoitteena on hoitaa arvokkaita metsämaisemia.

Metsäkeskus Pohjois-Pohjanmaa vastaa suunnittelualueen perustietojen ja täydentävän maastotiedon keräämisestä. Alueellinen perustiedonkeruu tehdään metsäkeskuksen osalta omana työnä niiltä osin kuin se on normaaliin aluesuunnitteluun kuuluvaa tiedonkeruuta. Hankkeessa tiedonkeruuta täydennetään tunnuksilla, jotka tarvitaan monitavoitteisessa suunnitteluprosessissa. Erityistarpeet täsmentyvät suunnitteluprosessin käynnistyttyä osallistujien asettamien toiveiden perusteella. Metsäkeskus toteuttaa ja kehittää tiedonkeruu- ja suunnitteluprosessia yhdessä hankkeen muiden toimijoiden kanssa ja osallistuu virkistys- ja muita luontoarvoja sisältävien kohteiden kartoitukseen ja säilyttämisen edistämiseen.

Aineiston perusteella metsäkeskus laatii pilottisuunnitelmia hankkeen tarpeiden mukaan sekä osallistuu hankkeeseen liittyvään tiedottamiseen ja sen suunnitteluun.

Lisätietoja hankkeesta:
http://www.oamk.fi/hankkeet/motasu/

http://www.oamk.fi/hankkeet/motasu/rukanmetsat/