Päättynyt: Puuterminaalihanke

Lisätietoja

Mikko Syri
projektipäällikkö
puh 040 5332 972
etunimi.sukunimi@metsakeskus.fi

Ainespuun puskurivarastoilla ja metsäenergian terminaaleilla tehoa puunhankintaan -Kehittämishanke E-P:n alueella. Hankkeen päätavoitteena on tuottaa Etelä-Pohjanmaan maakunnan alueelle esitys ainespuun puskurivarastopaikoista sekä metsäenergian terminaalivarastopaikoista. Tavoitteena on pysyvien ratkaisujen löytyminen ja esityksen sisällyttäminen kuntien yleiskaavoihin.

Hankkeen kohderyhmän muodostavat ainespuuta ja metsäenergiaa hankkivat organisaatiot, puuta käyttävät laitokset, metsänomistajat, muut maanomistajat, kunnat, maakunnan liitto, liikennevirasto ja VR-konserni.

Hanke toteutetaan Etelä-Pohjanmaan maakunnan alueella aikavälillä 1.1.2013 – 31.12.2014.

Hankkeen taustaa

Puutavaran puskurivarastoilla ja energiapuun terminaaleilla tehostetaan maakunnan metsien käyttöä, ja vastataan muuttuviin puuhuollon haasteisiin. Etelä-Pohjanmaan maakunnan alueen metsien vuotuinen ainespuun kestävä hakkuumäärä on 3,3 milj. kuutiometriä. Maakunnan nykyinen hakkuumäärä on noin 750 000 kuutiometriä vähemmän.

Maakunnan metsien erityispiirre on suometsien suuri määrä. Tästä johtuen erityisesti talvikohteiden korjuuta rajoittaa varastopaikkojen rajallisuus. Puskurivarastoinnilla voidaan tasata ainespuun korjuun ja kuljetuksen kausiluonteisuutta ja tehtaiden puunkäyttöä tehdas- ja tienvarsivarastojen ollessa rajallisia.

Kiinnostus uusiutuvia energialähteitä kohtaan on suurta, ja metsäenergian käyttö on nopeassa kasvussa koko valtakunnassa. Metsäenergian teknisesti ja taloudellisesti korjattava määrä Etelä-Pohjanmaan maakunnan metsistä on 0,7 miljoonaa kuutiometriä. Tällä hetkellä metsäenergiaa käytetään pääasiassa lämmön ja sähkön tuotantoon. Näköpiirissä on kuitenkin myös metsäenergian hyödyntäminen jatkossa mm. liikennepolttoaineiden tuotantoon.

Metsäenergiaterminaalit voivatkin kehittyä tulevaisuudessa keskittymiksi, joissa energiajakeita tuotetaan, lajitellaan ja josta niitä toimitetaan loppukäyttäjille. Metsäenergiaterminaalit tarjoavat myös mahdollisuuden kehittää metsäenergian hankinnan kustannustehokkuutta ja metsäenergian kilpailukykyä muihin polttoaineisiin verrattuna.

Hankkeen toteutus

Hankkeessa toteutetaan seuraavat toimenpiteet:
 • Määritetään ainespuun puskurivarastojen ja metsäenergiaterminaalien kriteerit
 • Selvitetään ainespuun ja metsäenergian hakkuupotentiaalit seutukunnittain
 • Päivitetään ainespuun ja metsäenergian käyttöpaikat ja niihin liittyvät raaka-ainevirrat
 • Toteutetaan toimijoille kysely ainespuun puskurivarastointiin ja metsäenergiaterminaaleihin kohdistuvista odotuksista ja näkemyksistä
 • Toteutetaan kriteerit täyttävien puskuri- ja terminaavarastojen haku
 • Valmistellaan suunnitelmaan sisältyvien kohteiden kaavavalmius

Hankkeen hyödyt

Metsänomistajien suometsien hyödyntämis- ja hakkuumahdollisuudet paranevat oleellisesti puskurivarastoinnin toteutuessa kattavasti maakunnassa. Metsien hakkuiden lisääntyminen esimerkiksi 10 %:lla merkitsee kantorahatulona 11 – 12 miljoonaa euroa vuodessa. Ainespuun puskurivarastot avaavat myös puuta hankkiville metsäalan toimijoille ja yrittäjille mahdollisuudet kustannustehokkuuden ja tuottavuuden parantamiseen.

Metsäenergiaterminaalien toteutuminen merkitsee metsäenergian hankinnan ja korjuun vakiintumista, kustannussäästöjä logistisissa ratkaisuissa, metsäenergian laadun parantumista sekä tehostuvaa ohjausjärjestelmää energiajakeiden ohjauksessa loppukäyttäjille. Hyödynsaajia ovat etenkin metsänomistajat, metsäenergian kysynnän lisääntyessä ja metsäenergian hinnan vahvistuessa. Metsäenergiaa käyttävät laitokset hyötyvät metsäenergian toimitusvarmuuden ja laadun parantuessa sekä hankintayritykset toiminnan kustannustehokkuuden parantuessa.

Hankkeen rahoittajana toimii Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto, ja rahoituksen on myöntänyt Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus.

Ainespuun puskurivarastoilla ja metsäenergian terminaaleilla tehoa puunhankintaan seminaarin,12.12.2014, esitykset