Päättynyt: Puu liikkeelle -hanke

Hankkeen tavoitteena oli lisätä metsien käyttöä ja hoitoa yhteistyössä metsäalan eri toimijoiden kanssa. Hankkeella kannustettiin maakunnan metsänomistajia hoitamaan metsiään yhä enemmän yritysmäisesti, jolloin metsänomistajat tiedostavat tilansa taloudellisen merkityksen.

Hankkeella pyrittiin lisäämään myös metsänomistajien ja metsäalan toimijoiden tietoa metsäenergian korjuusta sekä lisäämään metsäenergian korjuuta ja käyttöä.

Hankkeen kolmantena tavoitteena oli lisätä yksityismetsien tilakokoa. Metsänomistajille annettiin tietoa erilaisista omistusmahdollisuuksista sekä tilusten vaihtamiseen.       

Hankkeen taustaa

Pohjois-Savon metsiä voidaan hakata kestävästi neljänneksen enemmän kuin viime vuosina on tehty. Valtakunnan metsien 10. inventoinnin mukaan Pohjois-Savon metsien hakkuita voidaan lisätä 6,5 miljoonaan kuutiometriin vuodessa nykyisestä noin 5,2 miljoonasta kuutiometristä. Hakkuiden lisäys edellyttää hoitotöiden merkittävää lisäämistä maakunnassamme. Taimikonhoitomääriä pitäisi lisätä yli 1,3-kertaisiksi nykyisestä määrästä, suometsien ojituksia pitäisi toteuttaa vähintään kolmanneksen enemmän kuin viime vuosina on tehty ja ensiharvennusten määrä pitäisi yli kaksinkertaistaa.

Yksi metsien käytön lisäämisen edistämisen haaste on metsänomistuksen rakenteen muuttuminen viime vuosikymmeninä. Metsänomistajat ovat yhä useammin tilan ulkopuolella asuvia, jolle metsien merkitys tulonlähteenä on vähentynyt.

Hankkeen tarjoamia palveluita olivat

 •  Koulutustapahtumat
 •  Työnäytökset ja opintoretket
 •  Tilakäynnit ja metsien käytön tehostaminen
 •  Omistusjärjestelyihin ja sukupolvenvaihdoksiin liittyvä neuvonta

Hanke päättyi 31.3.2013.

 Yhteistyössä mukana:

 •  Metsänomistajat
 •  Metsänhoitoyhdistykset
 •  Järvi-Suomen metsänomistajien liitto
 •  Metsäyhtiöt
 •  Metsäpalveluyritykset
 •  Koneyrittäjät
 •  Ponsse Oyj
 •  Maanmittauslaitoksen Pohjois-Savon maanmittaustoimisto
 •  Pohjois-Savon metsänhoitokoulusäätiö

Hankkeen loppuraportti (pdf)