Päättynyt: Omavalvontahanke | Metsäkeskus

Päättynyt: Omavalvontahanke

Lisätietoja

Kyösti Sipilä
projektipäällikkö
puh 040 775 1719
etunimi.sukunimi@metsakeskus.fi

Omavalvonnalla laatua ja tehoa metsänhoitotöihin – alan toimijoiden yhteistyön pilotointi Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjois-Savossa

Hankkeen tarve perustuu valtakunnan metsien uusimpiin inventointitietoihin. Niiden mukaan taimikoiden ja nuorten metsien tila on selvästi heikentymässä. Vain vajaa puolet nuorista taimikoista ja noin kolmasosa nuorista metsistä on metsänhoidollisesti hyviä. Ellei suuntaa saada korjatuksi, on tällä pitkäaikaiset seuraukset tuleviin hakkuumahdollisuuksiin 20 – 30 vuoden kuluttua.

Hankkeen tavoitteena on parantaa metsänhoitotöiden laatua ja tuottaa metsänhoidon toimintamalli, jota voidaan hyödyntää valtakunnallisena toimintatapana metsänhoidon omavalvonnassa ja metsänhoitotöiden operatiivisessa suunnittelussa.

Hankkeessa uskotaan siihen, että kun työn tekijä mittaa tekemänsä työn jälkeä ja vertaa sitä annettuihin ohjeellisiin arvoihin, työn laatu paranee. Vastaavasti työn tekijän tuottamaa mittaustulosta metsäalan toimijat voivat hyödyntää monella eri tapaa.

Hankkeen kohderyhmän muodostavat metsänhoitoyhdistykset, metsäpalveluyrittäjät, metsäyhtiöt, metsänomistajat, metsätyöntekijät ja urakoitsijat. Suurin hyödynsaaja on metsänomistajat.

Hankekohtaiset tavoitteet

Omavalvonta hankkeessa suunnitellaan, kehitetään ja pilotoidaan metsänhoitotöiden omavalvontaa ja omavalvontatiedon käyttöä töiden organisoinnissa. Hankkeen tavoitteena on metsänhoidon laatutason selkeä nousu hankkeessa mukanaolevien palveluntuottajien toiminta-alueilla.

Jatkuvan parantamisen periaatteella luotavat omavalvontaohjeet toivotaan otettavaksi valtakunnallisiksi toimintamalleiksi metsänhoitotöiden omavalvonnassa.

Tavoitteisiin pyritään hankesuunnitelmassa lueteltujen toimenpiteiden avulla:

  • tehdään metsänuudistamistöiden laatutyön tehon arviointi hankkeessa mukana olevien metsänhoitoyhdistysten alueilla.
  • suunnitellaan omavalvontamenetelmät, lomakkeet ja toimintaohjeet metsänhoidon kriittisiin vaiheisiin: maanmuokkaus, kylvö, istutus, taimikon varhaishoito, varsinainen taimikonhoito ja nuoren metsän harvennus.
  • kuvataan ja määritellään, kuinka omavalvontatieto tuodaan Metsäkeskuksen uuteen Aarni-metsävaratietojärjestelmään päivittämään olemassa oleva kuviotieto.
  • perehdytetään hankkeessa mukana olevien metsänhoitoyhdistysalueiden metsäpalvelutuottajien työntekijät, alihankkijat ja urakoitsijat omavalvontamenetelmien käyttöön.
  • järjestetään seminaareja ja tiedotustilaisuuksia metsäammattilaisille ja metsänomistajille, hankkeen loppuvaiheessa myös valtakunnan tason metsävaikuttajille.

.