Päättynyt: Metsänomistus toimivaksi

Hankkeen tavoitteena on tiedottaa metsänomistajille erilaisista metsänomistuksen ja metsätalouden kehittämismahdollisuuksista. Lähtökohtana on nostaa metsänomistajien tietoisuuteen erilaisia, myös totutusta poikkeavia keinoja ratkaista metsäomaisuuden hallintaan ja käyttöön liittyviä ongelmia. Hanke toteutetaan Etelä-Pohjanmaan maakunnassa aikavälillä 19.3.2012 – 31.12.2014.

Hanke on saanut jatkoaikaa 28.2.2015 saakka.

Taustaa

Yksityismetsänomistuksen rakenteen ennakoidaan muuttuvan siten, että seuraavan kymmenen vuoden aikana metsänomistajien keski-ikä edelleen nousee, eläkeläis- ja kaupunkilaismetsänomistajien määrät lisääntyvät ja viljelijöiden määrä vähenee. Samalla metsänomistuksen tavoitteet monipuolistuvat.

Etelä-Pohjanmaalla metsänomistus on metsien sarkarakenteen ja metsänomistajakunnan rakenteen takia erittäin pirstoutunutta. Tästä johtuen metsien hyödyntäminen ei ole riittävän houkuttelevaa tai päätöksenteko on hankalaa. Metsien ongelmallinen tilusrakenne vaikeuttaa metsätalouden harjoittamista ja vähentää kannattavuutta.

Hankkeen toteutus

Hankkeen toimesta metsänomistajille ja sidosryhmille järjestetään tiedotusta seuraavista aihepiireistä:

  • Yhteismetsän perustaminen, yhteismetsään liittyminen, yhteismetsän toiminnan kehittäminen
  • Perikunnan purkaminen
  • Metsätilakaupan toteuttaminen
  • Metsätilusjärjestelyt ja tilusvaihdot
  • Metsänomistajien muut yhteistoimintamallit
  • Sukupolvenvaihdoksen toteuttaminen
  • Metsätalousmaan vuokraus elinkeinotoimintaan. (esim. metsätalouteen, tuulivoimakäyttöön, luontomatkailuun jne.)

Hankkeen hyödyt

Hankkeen ensisijaiset hyödynsaajat ovat hankkeen toteutusalueen metsänomistajat, joiden metsien käytettävyys ja metsätalouden kannattavuus paranevat. Hyödynsaajana on myös alueen muu elinkeinoelämä, joka hyötyy välillisesti metsätaloudellisen aktiivisuuden lisääntymisestä alueella.

Yhteistyöllä tavoitteeseen

Metsänomistus toimivaksi –hankkeen tärkeimmät yhteistyötahot ovat Pohjanmaan maanmittaustoimisto, alueen metsänhoitoyhdistykset ja kunnat, alan oppilaitokset sekä metsähallitus. Hanke tekee yhteistyötä myös Länsi-Suomen metsänomistajaliiton hallinnoiman ylimaakunnallisen kehittämishankkeen kanssa. Yhteistyötä tehdään myös muiden metsäalan toimijoiden ja sidosryhmien kanssa.