Päättynyt: Koneistutushanke

Lisätietoja

Kyösti Sipilä
projektipäällikkö
puh. 040 775 1719
etunimi.sukunimi@metsakeskus.fi

Tiina Laine
projektitutkija
puh. 040 801 5322
etunimi.sukunimi@metla.fi

Teknologialla tehokkuutta metsänhoitoon – Koneellisen istutuksen laaja käyttöönotto –hanke on Etelä-Pohjanmaan metsäkeskuksen ja Metsäntutkimuslaitoksen (Metla) Suonenjoen toimipaikan toteuttama valtakunnallinen koneistutushanke. Hankkeen rahoittaa valtakunnallisena hankkeena Hämeen ELY-keskus.

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on koneistutuksen laaja käyttöönotto yksityismetsissä. Taustalla on tulevina vuosina realisoituva metsäalan työvoimapula sekä metsänomistajarakenteen muuttuminen, sillä yhä harvempi metsänomistaja hoitaa itse aktiivisesti metsäomaisuuttaan. Tämä luo kysyntää valmiille metsäpalveluille. Hanke pyrkii lisäämään yleistä tietämystä koneistutuksesta ja luomaan koko uudistamisketjulle kustannustehokkaat toimintamallit.

Kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmän muodostavat metsänhoitoyhdistykset, metsäpalveluyritykset, koneyrittäjät ja taimituottajat yksittäisinä toimijoina ja osana verkostomaista toimintatapaa. Tärkein hyödynsaajaryhmä on metsänomistajat. Maantieteellisesti kehittämishanke kohdistuu koko maahan. Kustannustehokas ja laadukas koneellinen istutustyö toteuttaa metsänomistajan tavoitetta kannattavasta metsätaloudesta.

Muuta hankkeesta

Työvoimapula metsätaloudessa on kärjistymässä nopeassa tahdissa, minkä seurauksena osa metsänhoitotöistä on vaarassa jäädä tekemättä. Metsänhoitotyöt ovat laajan haasteen edessä. Koneistutus on osa laajempaa metsänhoitotöiden koneellistamisen kokonaisuutta, jolla pyritään ylläpitämään metsätalouden kannattavuutta. Laadullisesti ja määrällisesti kilpailukykyinen puuntuotanto perustuu hyvään metsänhoitoon. Metsänhoitotöissä kuluja ei voida vähentää muuten kuin parantamalla työn tuottavuutta. Koneellistaminen on ainoa näköpiirissä oleva yksittäinen tekijä, jolla tätä tuottavuutta voidaan merkittävästi nostaa.

Hankkeen toimenpiteistä tärkeimpiä ovat koneistutukseen liittyvien prosessikuvausten laatiminen, uusien toimintamallien pilotointi eri puolilla maata, koneiden tuottavuuden seuranta käytännön istutustyössä, konetyyppikohtaisten investointilaskelmien tekeminen yleisellä tasolla ja työohjeiden laatiminen niin metsäammattilaisille kuin koneyrittäjille.

Lisäksi tavoitteena on, että koneellista istutusta toteuttavat toimijat tuntevat koneistutuksen taloudelliset ja biologiset tavoitteet sekä toimintamallit, joilla ne saavutetaan. Hankkeen aikana järjestetään kaikkiaan kolme alueellista seminaarisarjaa metsäammattilaisille, joissa esitellään hankkeen tuloksia.

Metsäntutkimuslaitoksen Suonenjoen toimipaikalla on hankkeessa oma tehtäväkokonaisuutensa, istutuskoneiden tuottavuuden seuranta, jossa seurataan ja hyödynnetään istutuskoneiden tuottavuudesta, yksikkökustannuksista ja työn laadusta jo tehtyjä ja hankkeen aikana toteutettavia tutkimuksia yksityismetsätalouden oloissa. Tutkimuksia hyödynnetään esimerkiksi toimintamallien laatimisessa. Tällä hetkellä metsäntutkimuslaitoksella tutkitaan istutuskonekuljettajien työtekniikoiden vaikutusta työn tuottavuuteen.