Päättynyt: Kainuun metsästä energiaa 2014

Hankkeen yleisenä tavoitteena on kehittää ja edistää omassa maakunnassa tuotettujen biopoltto-aineiden ja muiden uusiutuvien energiamuotojen käyttöä ja tuotantoa sekä energiansäästöä. Kainuun runsaat metsäbiomassavarannot on tavoitteena saada nykyistä paremmin hyötykäyttöön tarjoamalla neuvontaa isojen öljyä käyttävien laitosten ja kohteiden hankintapäätöksiä tekeville tahoille. Lähienergian alueellista vaikuttavuutta ja metsäenergian tulevaisuuden näkymiä tuodaan esille seminaarissa, johon kutsutaan luennoitsijoiksi bioenergia-alan osaajia ja toimijoita. Metsänomistajille tarjotaan neuvontaa energiapuun korjuuseen liittyen tilakäynneillä ja työnäytöksillä. Toimistotyönä voidaan tehdä pitkälle menevää kohdevalintaa ja näin suunnata opastusta sinne, missä sitä tarvitaan.

Korjuu-urakoitsijoiden ja koneenkuljettajien osaamista metsäenergian korjuussa parannetaan ja ylläpidetään järjestämällä lyhytkestoista koulutusta energiapuun korjuuseen liittyen. Kaikissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa tuodaan esille koko metsäenergian hankinta ketjun kaikkien osapuolien merkitys toiminnan käynnissä pysymiselle ja kasvulle. Hankkeen määrällisinä tavoitteina on järjestää viisi infotilaisuutta metsäenergian hankintaan liittyen sekä kaksi infotilaisuutta uusiutuvista energiamuodoista.

Hankkeen saavutukset
Hankkeen toteuttaminen onnistui suunnitelmaa mukaillen pääosin hyvin. Ainoastaan suunniteltu korjuukoulutusta jäi kahdesta yrityksestä huolimatta toteutumatta vähäisen osanottajamäärän takia. Suunnitellut työnäytökset toteutettiin kesä- ja syyskuussa. Kesäkuun työnäytökseen saatiin paikalle arviolta 100 aiheesta kiinnostunutta henkilöä. Suurempi yhdistetty metsäenergian korjuun konenäyttely ja neljä tapahtuman sisäistä työnäytöstä järjestettiin syyskuun jälkimmäisellä puoliskolla. Keskeisellä paikalla järjestetty tapahtuma kiinnosti noin 350 ihmistä. Hankkeen yhtenä tärkeänä toimenpiteenä kirjattua tilakohtaista neuvontaa varten lähetettiin seulonnan jälkeen 600 markkinointikirjettä maakunnan metsänomistajille. Lähetettyjen kirjeiden tuloksena henkilökohtaista neuvontaa suoritettiin 45 tilalla aikavälillä 29.7.- 30.10.

Suunnitelman mukaisesti järjestettiin retki FinnMETKO -näyttelyyn 23 hengen voimin. Lisäksi otettiin osaa Metsämessuille ja -päiville Helsingissä sekä bioenergiaseminaareihin Iisalmessa ja Neittävässä. Metsäkeskuksen näkyvyydestä huolehdittiin osallistumalla aktiivisesti eri sidos- ja ohjaustyhmien sekä työpajojen toimintaan. Julkaistiin myös viisi artikkelia Lähienergia -lehdessä. Hankesuunnitelman yhtenä pääkohdista oli bioenergia-alan seminaarin järjestäminen. Seminaarin järjestettiin tiiviissä yhteistyössä Kainuun bioenergiateemaohjelman kanssa. Luennoitsijoiksi saatiin metsäbiomassojen ja orgaanisten jätteiden raaka-ainekäytön asiantuntijoita. Seminaariin osallistui 61 henkilöä. Hankkeen puitteissa järjestettiin Vaalan kunnan henkilöstölle vierailu hake- ja pellettilaitoksille. Lisäksi suoritettiin neuvontaa hakelämmitykseen liittyen Ristijärvellä ja öljylämmitykseen liittyen Raatteella.Hankesuunnitelmaan kirjattu määrällinen tavoite saavutettiin määrätyssä ajassa. Tilaisuuksista ja tapahtumista saatu palaute oli pääosin hyvää, joten myös laadullisten tavoitteiden voidaan katsoa täyttyneen.

Hanke päättyy helmikuussa 2015.