Päättynyt: Kaakkois-Suomen lehtojenhoitohanke

Lisätietoja

Seppo Repo
edistämispalvelujen päällikkö
puh. 029 432 4425
etunimi.sukunimi@metsakeskus.fi

Hanketta toteutetaan Metsäkeskuksen Kaakkois-Suomen toimialueella vuosien 2010 - 2013 aikana. Lehtohankkeen tavoitteena on parantaa hoitotoimenpitein yksityisomistuksessa olevien arvokkaiden lehtokohteiden luonnontilaisuutta.

Hankkeen tavoitteet

Lehtojen hoidon myötä lehtolajisto hyötyy elinympäristön laadun parantuessa. Hankkeen tavoitteena on myös kehittää lehtojen hoidon toimintatapoja ja tiedottaa lehtojen merkityksestä yksityismetsien luonnon monimuotoisuudessa. Hoidettuja kohteita on tavoitteena saada myös Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelman (METSO) suojeluvaihtoehtojen piiriin, mikäli siihen on edellytyksiä.

Hankkeen tausta

Lehtojen merkitys luonnon monimuotoisuuden suojelulle on erittäin suuri, sillä niissä esiintyy enemmän uhanalaisia lajeja kuin millään muulla metsätyypillä. Arvioiden mukaan suoraan lehdoista riippuvaisia lajeja olisi Suomessa 317, eli yli puolet metsien uhanalaisista lajeistamme. Kaakkois-Suomen metsäkeskuksen alue kuuluu eteläboreaaliseen kasvillisuusvyöhykkeeseen, ja lehtoja esiintyy erityisesti ravinteikkailla kasvupaikoilla Laatokan – Karjalan lehtokeskuksen reuna-alueella (Joutseno – Parikkala) sekä paikallisesti myös muualla.

Käytännön kokemukset yksityismaiden lehtojen hoidosta ovat maassamme vielä melko vähäisiä ja toimintamallit vakiintumattomia. Valtion mailla Metsähallitus on hoitanut lehtoja jo toista kymmentä vuotta.

Lehdot jaetaan maaperän kosteusasteen mukaan kuiviin, tuoreisiin ja kosteisiin lehtoihin. Kuivissa lehdoissa kuusettumisen estäminen on yleisin hoitotoimenpide, sillä kuusen hapan neulaskarike ja varjostus muuttavat olosuhteita lehtolajiston kannalta haitalliseen suuntaan. Myös muita puulajeja joudutaan usein harventamaan sopivien valaistusolosuhteiden luomiseksi. Tuoreissa lehdoissa hoitotoimenpiteenä voi olla harvennus, jossa jäljitellään pientä sukkessiokiertoa. Tuoreissa, lehtipuuvaltaisissa lehdoissa alikasvoskuusten poisto on usein perusteltua niiden happamoittavan ja varjostavan vaikutuksen takia. Kosteissa lehdoissa viileän ja kostean pienilmaston säilyttäminen on tärkeintä. Kosteiden lehtojen hoitotoimenpiteissä on yhtymäkohtia pienvesien kunnostukseen.

Hankkeen toteutus

Hanketta toteutetaan Metsäkeskuksen Kaakkois-Suomen toimialueella vuosien 2010 - 2013 aikana.

Hankkeen alussa on selvitetty käytettävissä olevien taustatietojen pohjalta parhaimmat lehtoelinympäristöjen maastokohteet. Maastoinventoinnit ovat hankkeen alkuvaiheessa keskittyneet Lappeenranta-Parikkala kuntien väliselle alueelle, jossa on Etelä-Karjalan maakunnan arvokkaimmat lehtoalueet. Maastoinventointien perusteella neuvotellaan maanomistajien kanssa mahdollisista hoitotoimenpiteistä, ja sovituille hoitokohteille laaditaan yksityiskohtainen sopimus ja hoitosuunnitelma. Hoitotoimenpiteitä ovat muun muassa lehtipuustoa suosiva raivaus, kuusen poisto, jalopuiden suosiminen ja lahopuun lisäys.

Ensimmäisinä hoitotöinä on tehty kuusen poistoa tuoreista puronvarsilehdoista. Tavoitteena näillä kohteilla on lisätä lehtokasvillisuutta ja lehtipuustoisuutta sekä vähentää maaperän happamoitumista.

Maanomistajan osallistuminen luonnonhoitohankkeeseen on vapaaehtoista. Mahdollinen lehdon hoito toteutetaan luonnonhoitohankkeena, jolloin neuvonta, suunnittelu ja mahdolliset luonnonhoidon toimenpiteet ovat maanomistajille maksuttomia.