Osallistavaa suunnittelua METSOn avulla – OsuMa | Metsäkeskus

Osallistavaa suunnittelua METSOn avulla – OsuMa

Lisätietoja

Tiina Lintuharju
projektipäällikkö
puh. 050 464 8908 
tiina.lintuharju(at)metsakeskus.fi

OsuMa-hanke on innovatiivinen ja osallistavaan suunnitteluun perustuva METSO-yhteistoimintaverkostohanke. Hankkeella pyritään kehittämään alueellisen luonnonhoidon suunnittelumallia hyödyntäen paikkatietoaineistoja sekä osallistamalla maanomistajia ja sidosryhmiä. Pilottialueina hankkeella ovat Kuhmoisen Kukasjärven valuma-alueen seutu sekä Mäntyharjun Hietaniemi. 

Pilottialueet Kuhmoisissa ja Mäntyharjulla

Pilottialueiksi on valittu lähtökohdiltaan kaksi erityyppistä aluetta. Kukasjärven valuma-alue ei lähtötietojen perusteella ole monimuotoisuusarvoiltaan niin merkittävä, mutta alueella on monikäyttö- ja maisema-arvoja. Valuma-alueella on paljon ojitettuja soita ja turvemaita, ja alueella on tunnistettu tarve tehdä toimenpiteitä metsäojitusten vesistövaikutusten korjaamiseksi. Mutta lisäksi suunnittelussa selvitetään talousmetsien luonnonhoidon sekä peitteisen metsänkäsittelyn mahdollisuuksia.

Mäntyharjun Hietaniemi sen sijaan on merkittävä monimuotoisuuskeskittymä, jolla on mm. lehtometsiä, pienvesiä, jyrkänteitä sekä uhanalaista lajistoa. Mäntyharjun pilottialueella alueellinen suunnittelu keskittyy etenkin ekologisten yhteyksien muodostamiseen mm. talousmetsien luonnonhoitokeinojen ja uusien METSO-sopimusten avulla.

Paikatieto apuna luontokohteiden kartoituksessa

Hankkeella hyödynnetään kattavasti olemassa olevia luonnonhoitoa palvelevia paikkatietoaineistoja potentiaalisten luontokohteiden kartoitukseen ja niiden kytkeytymisen edistämiseen.

Lisäksi alueellisen suunnitelman tekemisessä osallistetaan alueen maanomistajia, vapaa-ajanasukkaita, metsästysseuroja, luontoharrastajia sekä metsäalan toimijoita kyselyin. Maanomistajille suunnataan erityinen PehmoGIS-menetelmään perustuva sähköinen karttakysely, jolla he voivat ilmoittaa myös esim. oman metsäsuhteen kannalta merkityksellisiä paikkoja metsistä. Alueilla järjestetään tiedotustilaisuuksia luonnonhoidosta sekä alueellisesta suunnittelusta maanomistajille, toimijoille sekä alan asiantuntijoille.

Hanke on suunniteltu kolmivuotiseksi (2020-2022) ja maa-ja metsätalousministeriö on myöntänyt 166 500 euroa rahoituksen hankkeelle.

Hanketta vetää ja hallinnoi Suomen metsäkeskus. Hankkeessa on yhteistyökumppaneina mukana Metsähallitus, Pirkanmaan ja Etelä-Savon ELY-keskukset sekä Metsänhoitoyhdistykset Kanta-Häme ja Mänty-Saimaa.

Liity pilottialueiden maanomistajien suljettuun Facebookryhmään.  

Hankkeen materiaalia

      


 

.